Wat voor kerk zijn wij?

De Elimkerk is een kerkelijke gemeenschap met een bescheiden aantal van ongeveer 150 leden. Als kerkleden hechten we veel waarde aan saamhorigheid en verbondenheid. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de zondagse erediensten, maar ook in het koffiedrinken na iedere kerkdienst en de vele activiteiten die doordeweeks worden georganiseerd.

De belangrijkste momenten van samenkomen zijn de twee zondagse erediensten. God wil dan naar ons toekomen vanuit Zijn woord, de Bijbel. Als gemeente loven en prijzen wij God voor wie Hij is en wat Hij voor ons doet.

Tijdens de zondagse eredienst staat de uitleg van de Bijbel centraal. Vanuit een gedeelte uit de Bijbel overdenken we met elkaar wat Gods, door zijn Woord, tot ons te zeggen heeft en hoe we dit in ons dagelijks leven kunnen toepassen. We gaan met elkaar in gebed en zingen psalmen en liederen vanuit verschillende berijmingen en liedbundels. Op deze manier geven we God de eer die Hem toekomt.

Doordeweeks zijn er verschillende activiteiten zoals vrouwenvereniging, catechese, gebedsgroep en bijbelstudie-avonden. Zo horen we niet alleen op zondag maar ook doordeweeks over de geweldige liefde die God heeft voor mensen. Door samen te komen in kleine groepen is er aandacht voor ieder persoonlijk en is er ook ruimte voor gezellig samenzijn.

Wat geloven wij?

De Elimkerk is onderdeel van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die Christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Samengevat: Gods liefde voor ieder mens is zo groot dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden om mens te worden. Zijn dood en opstandig uit de dood, heeft ervoor gezorgd dat de gebroken relatie tussen ons als mensen en God weer hersteld is en onze zonden zijn vergeven. Wie in Hem gelooft is een kind van God en mag na dit leven ook altijd bij Hem zijn.

De belangrijkste opdracht die God in Zijn woord aan ons heeft gegeven, staat geschreven in Marcus 12: 30 en 31: “… u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf…”.

Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de dominee, ouderlingen en diakenen van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de dominee zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Onze gemeente heeft op dit moment geen eigen dominee.

Geschiedenis

Op 6 november 1955 kon de eerste kerkdienst gehouden worden in de aula van de Chr. Churchillschool te Slikkerveer. Deze dienst werd geleid door ds. B van Smeden. Er waren totaal 23 gemeenteleden aanwezig. Dankbaar denken we terug aan de inzet van de broeders H. van 't Hof en G.D. de Waard.

Vanaf 1959 mocht er gebruik gemaakt worden van de Chr. Huishoudschool. Door de gemeente, die tot dan toe onder verantwoordelijkheid viel van de Christelijke Gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid, werd In september 1962 een verzoek ingediend tot het stichten van een eigen gemeente. De gemeente telde inmiddels 150 leden. De saamhorigheid was groot en veel werk is er verzet om te komen tot een zelfstandige gemeente.

Mede dank zij de inzet van de gemeente van Rotterdam-Zuid kwam het op 13 december 1962 tot instituering (formeel volledige erkenning) van de Christelijke Gereformeerde kerk te Ridderkerk.

De kerkenraadsvergaderingen werden doorgaans gehouden in de Dr .A. Kuijperschool. Plannen voor een eigen kerkgebouw resulteerden er in dat op 27 augustus 1966 de eerste paal werd geslagen aan de Margriete van Comenestraat voor de bouw van de Elimkerk. De officiële ingebruikname vond plaats op 22 juni 1967.

Evangelisatie commissie

De evangelisatiecommissie verzorgt ieder jaar een kerstactie in het centrum van Ridderkerk. Met Pasen wordt er samen met andere kerken uit Ridderkerk een actie in het centrum gehouden.

Giften

Een belangrijk onderdeel van ons geloof is het omkijken naar mensen om ons heen. Dit doen we naast activiteiten ook financieel met giften. Hieronder zijn er een paar benoemd:

 1. Algemene giften
  {INSERT}
 2. Collecte
  Tijdens de kerkdienst zijn er in het algemeen 2 collecten. Hiervan is er 1 bestemd voor de Diaconie of goed doel.
 3. Voedselbank
  Elke maand is er een "product van de maand". Dit product kunnen de gemeenteleden kopen en de producten worden ingezameld in de kerk. Aan het eind van de maand worden alle ingezamelde producten aan de plaatselijke voedselbank gegeven.
 4. Ton
  Bij de uitgang van de kerk staat "de Ton". Hierin worden ook giften ingezameld voor een goed doel wat gekozen is door de Diaconie. Dit betreft vaak goede doelen in arme landen.

Algemene informatie

ANBI-transparantiegegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ridderkerk rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Ridderkerk
Telefoonnummer: 06-83808894
RSIN/Fiscaal nummer: 809346746
Website: http://www.cgk-ridderkerk.nl
E-mail: scriba@cgk-ridderkerk.nl
Adres:
Margriete van Comenestraat 8
2982PH Ridderkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ridderkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ridderkerk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën. 1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link.

E. Beloningsbeleid

.

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de norm predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie, zendingscommissie, zondagsschool en diverse verenigingen.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
De kerkleden brengen jaarlijks de benodigde gelden bijeen om de uitgaven te bekostigen. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 17-05-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 23-03-2021
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 02-03-2021

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Marcus 6:56
En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.