In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. K. Groeneveld

Afgelopen diensten

Mededelingen
Zingen : Opw. 167 (Samen in de Naam van Jezus)
Votum en groet
Zingen : Ps. 84:1,2 NB
Wet en samenvatting
Zingen : Ps. 25:2,6 OB
Gebed en voorbede
Schriftlezing : Handelingen 2:1-13
Zingen : LdK Gez. 242:1,7 (Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen)
Verkondiging : vs.1-4 Het Pinksterfeest vervult …

1. De tijd
2. Het huis
3. Het hart

Zingen : Opw. 343 (Heilige Geest van God)
Dankgebed
Collecten
Zingen : LdK Gezang 477:1,2 (Geest van hierboven)
Zegen

drs. B. Reinders

2019-06-09 - 1700
Gezang 477
V1
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

V2
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gezang 249
V1
Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

V2
Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

V3
Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

Opw 281 - Als een hert dat verlangt naar water
V1
. Als een hert dat verlangt naar water,. zo verlangt mijn ziel naar U.. U alleen kunt mijn hart vervullen,. mijn aanbidding is voor U.. U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.. Aan U alleen geef ik mij geheel.. U alleen kunt mijn hart vervullen,. mijn aanbidding is voor U

Handelingen 2:1-42
1 En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt , alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,

11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?

13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

23 deze Jezus , Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24 God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

25 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechter hand , opdat ik niet zou wankelen. 26 Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop,

27 want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet over geven om ontbinding te zien. 28 U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.

29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. 30 Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten,

31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.

33 Hij dan, Die door de rechter hand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand ,

35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

[OB] Psalm 87
V1
Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

V3
De Filistijn, de Tyrier, de Moren, Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; Van Sion zal het blijde nageslacht Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".

V5
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; Dan zullen daar de blijde zangers staan, De speellien op de harp en cimbel slaan, En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Verkondiging
Thema: De Heilige Geest als geschenk van Jezus 1. Jezus maakt ruimte 2. Jezus geeft vervulling

Opw 343 - Heilige geest van God
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart

[NB] Psalm 51
V5
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Collecten
1. kerk 2. kerkelijke kassen

[DNP] Psalm 91
V1
Wie thuis is bij de hoogste Heer en schuilt in zijn ontferming, die zegt: Bij U leg ik mij neer, mijn toevlucht, mijn bescherming. De vogelvanger spant zijn net, de pest zal zich verbreiden - maar over jou zal God, die redt, zijn sterke vleugels spreiden.

JDH 057 - Er komen stromen van zegen
V1
Er komen stromen van zegen Dat heeft Gods Woord ons beloofd, Stromen, verkwikkend als regen, Vloeien tot elk die gelooft. Stromen, stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu valen drupp’len reeds neder Zend ons die stromen, O Heer.

V2
Er komen stromen van zegen, Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn. Op de valeien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn. Stromen, stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu valen drupp’len reeds neder Zend ons die stromen, O Heer.

V3
Er komen stromen van zegen, Zend ons de Heilstroom nu neer! Geef ons die grote verkwikking; Geef z’ ons voortdurend, O Heer. Stromen, stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu valen drupp’len reeds neder Zend ons die stromen, O Heer.

ds. J van Dijken

1. Voorzang Psalm 100 (215-216)
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 62: 1, 5 (137)
4. Wet en de kern daarvan zoals de Here Jezus dat aangeeft
5. Zingen Psalm 50: 10, 11 (133)
6. Gebed
7. Schriftlezing Johannes 14: 15 – 26
8. Zingen Gezang 477: 1 (507)
9. Schriftlezing Mattheus 10: 16 – 20
Romeinen 8: 14 – 17
10. Zingen Opwekking 136 (616-617)
11. Preek
12. Zingen Opwekking 770 (688-690)
13. Gebed
14. Zingen EL 270 (351)
15. Zegen

ds. J. Markus

Voorzang Ps. 27:1,2
Stil gebed, votum en groet
Zingen Ps. 27:4
Gebed
Schriftlezing Openbaring 22:12-21
Zingen Gez. 296
Schriftlezing Johannes 14:15-21
Zingen Gez. 235
Preek
Zingen Ps. 33:7,8
Uitleg over de ambten
Zingen Ps. 134:1
Zingen Ps. 134:2
Gebed na bevestiging
Zingen Ps. 134:3
Gebeden
Zingen Gez. 477:1

ds. J. Groenleer

Luisterlied

Psalm 136 vers 1 en 12 (de nieuwe psalmberijming)
Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
Prijs Hem die elk schepsel voedt.
Hij is hoog en groot en goed!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezing 1 Johannes 4: 7-16
7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit
God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden
leven door Hem. 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als
verzoening voor onze zonden.
11. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar
liefhebben. 12. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt
geworden. 13. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij
in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14. En wij
hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden
heeft als Zaligmaker van de wereld. 15. Al wie belijdt dat Jezus
de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16. En wij
hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God
is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Meditatie

Luisterlied
Liefdeslied (Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 13, Tekst: Jan Pieter
Kuijper)
Al kende ik de woorden van elke mensentaal,
maar zou de liefde missen, ik klonk als een cimbaal.
Al kon ik zelfs ook spreken als met een eng’lentong,
ik klonk, zonder de liefde, niet beter dan een gong.
Al kon ik profeteren, al was mijn geest in staat
om waarheid waar te nemen die anderen ontgaat,
al kon ik bergen dwingen om aan de kant te gaan,
als ik de liefde miste, had ik daar weinig aan.
Al gaf ik aan de armen mijn aardse overvloed,
door alles uit te delen: mijn brood, mijn geld, mijn goed,
al liet ik mij verbranden en leed ik helse pijn –
het zou, zonder de liefde, vergeefse moeite zijn.
De liefde is geduldig en zoekt geen eigen eer.
Goed is ze, niet afgunstig, vergevend duizend keer.
Ze is niet onfatsoenlijk en denkt van niemand kwaad,
ze zoekt alleen de waarheid, is wars van lasterpraat.
De liefde wil bedekken, gelooft, volhardt, verdraagt,
terwijl ze van de ander nooit een beloning vraagt.
De meeste van Gods gaven zijn straks verleden tijd,
maar zijn geschenk van liefde doorstaat de eeuwigheid.
Veel is mij nu niet helder: ik kijk nog als een kind.
Voor de volmaakte liefde ben ik ten dele blind.
Maar eens als ik God zien zal en Hij mij zelf begroet,
laat Hij mijn ogen stralen en zie ik alles goed.
Geloof zal dan volmaakt zijn, beëindigd is de strijd.
De hoop is straks veranderd in vaste zekerheid.
De meeste is de liefde op ’t eeuwig bruiloftsfeest:
het is de grootste gave van God de Heil’ge Geest!

Bevestiging van het huwelijk
Luisterlied

Zegenlied (Tekst: André Troost)
Gods zegen bidden wij je toe
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan
Geen mens weet waar en wat en hoe
toch mag je altijd hopen
God doet de toekomst open
Je hebt in liefde trouw beloofd
een zwak en kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord
Ontvang de vlam die nimmer dooft
vuur uit Gods hart ontsproten
Hij houdt ons ja omsloten

Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: lied 291: 1, 2 zie ons, trouwe God (Weerklank)
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 25: 3, 4 ob
Lezing vd Wet
Zingen: lied 483: 1, 2 de zonden zijn (Weerklank)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 25
Preek – thema: David bidt om Gods vergeving van zijn
zonden.
Zingen: lied 360: 1,2,3 (Liedboek) Heer, wij komen ..
Formulier voor viering van het Avondmaal
zingen: ps. 34: 4 nb
Viering, Schriftlezing: Psalm 131, zingen: lied 334: 1, 2
o Heer, hoe dank ik U (Weerklank)
Slot van het Formulier
Gebed
Zingen: ps. 150: 1 ob
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Gezang 329
V1
Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort.

V2
Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort.

V3
Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede. Spreek Heer, uw gemeente hoort.

[OB] Psalm 33
V1
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, Rechtvaardigen, verheft den HEER. Het past oprechten, God te loven; Zingt Zijnen groten Naam ter eer. Prijst Hem in uw psalmen, Met de schoonste galmen; Roept Zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren, Met den klank der snaren; Looft Hem met de luit.

V5
Geen ding geschiedt er ooit gewisser, Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: Zijn Goddlijk' almacht spreekt, en 't is er, Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. Schoon de heidnen samen, List op list beramen; God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden Snood, ontwerpen smeden, Hij belacht haar haat.

V6
Maar d' altoos wijze raad des HEEREN, Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, 't Blijft van geslachte tot geslacht! Zalig moet men noemen, Die hun Maker roemen Als hun HEER' en God. 't Volk, door Hem tevoren Gunstig uitverkoren Tot Zijn erv' en lot.

Hebreeën 1:1-14
1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

3 Hij , Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechter hand van de Majesteit in de hoogste hemelen . 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.

5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden.

7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij : Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.

9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.

11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

13 En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand , totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Hebreeën 2:1-4
1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. 2 Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving,

3 hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Gezang 326
V1
Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

V4
Maar wie op 't woord vertrouwen dat uitging uit Gods mond, die kunnen veilig bouwen, hun huis heeft vaste grond. Des Heren woord maakt vrij van dienst aan vreemde machten; in 't woord herkennen wij zijn plannen en gedachten. Het rijk is ons nabij!

V5
O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

Verkondiging
God spreekt in Jezus, zijn Zoon tot ons!

Opw 687 - Heer wijs mij uw weg
V1
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in u richting vindt. als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

V2
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

V3
Heer leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil. U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan.

V4
Heer toon mij uw plan, maak door uw geest bekend hoe ik u dienen kan en waarheen u mij zendt als ik de weg niet weet de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Collecten
1. Kerk 2. Diaconie

Gezang 291
V1
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

V2
Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten,'t hoofd omhoog! Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

Opw 123 - Groot is uw trouw o Heer
V1
. Groot is uw trouw, o Heer,. mijn God en Vader.. Er is geen schaduw van omkeer bij U.. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde. die Gij steeds waart,. dat bewijst Gij ook nu.

C
V2
. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,. en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:. Kracht voor vandaag,. blijde hoop voor de toekomst.. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

ds. J van Dijken

Mededelingen
Zingen: lied 289: 1,2,3 wij willen deze dag(weerklank)
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 18: 1, 9 nb – ik heb U lief …
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 25: 2,6 ob - Heer, ai maak ..
Gebed
Schriftlezing: Habakuk 3
Zingen: schriftberijming 17: 1,2,3 o God, uw stem …
Preek – thema: Habakuk’s geloofsvertrouwen in crisistijd
Zingen: gezang 429: 1,2,3 wie maar de goede God laat….
Gebeden
Zingen: opw.123 groot is uw trouw, o Heer ..
Zegen

ds. H. van den Heuvel

mededelingen
zingen Gez. 317:1,2
stil gebed
votum groet
zingen Ps. 149:1,3, NB
Gebed
Lezing I Korinthe 15:12-28
Zingen Ps. 150:1,2 NB
Verkondiging I Korinthe 15:25
Zingen: Ps. 72:6,10,11 OB
Gebeden
Collecten
zingen Gez. 255:1
Geloofsbelijdenis
zingen Gez. 255:2,3,4
zegen

ds. J. Manni

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

1. Voorzang [NB] Psalm 27 V1 V2
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Opw 123 - Groot is uw trouw o Heer
4. Wet
5. Gezang 442 V1 V2 V3 V4
7. Gebed
8. Schriftlezing : Psalm 43
10. Preek
11. [NB] Psalm 43 V3 V4 V5
12. Gebed
14. Gezang 411 V6
15. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

Gezang 415
V1
Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt. Juicht God ter eer, zijn lof vermeer', die zulken groten werk gedaan heeft voor zijn kerk!

V3
De Heer heeft eertijds zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn. Hij geeft ja wel een duist're wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. Lof zij die Heer, die ons ook weer geeft, na veel smart en druk, veel zegen en geluk.

[NB] Psalm 124
V1
Laat Israël nu zeggen blij van geest; Indien de Heer niet bij ons was geweest, toen vijandschap rondom was opgestaan, indien de Heer niet bij ons was geweest, Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

V3
Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. De vogelaar, die ons geen vrede liet, wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af; wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.

V4
Die onze boeien slaakt, het is de Heer. Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de naam van God de Heer, die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt.

Galaten 5:1-14
1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.

3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. 4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.

5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. 6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? 8 Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.

9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. 10 Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.

11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. 12 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

[NB] Psalm 107
V1
Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken.

V7
Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

Verkondiging
Thema: Vrijheid!

[OB] Psalm 138
V1
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen. 'k Zal U in 't midden van de goon, Op hogen toon, Met psalmen prijzen; Ik zal mij buigen, op Uw eis, Naar Uw paleis, Het hof der hoven, En, om Uw gunst en waarheid saam, Uw groten Naam Eerbiedig loven.

V4
Als ik, omringd door tegenspoed, Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven. Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand Zal redding geven. De HEER' is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk Voor mij volenden, Verlaat niet wat Uw hand begon, O Levensbron, Wil bijstand zenden.

Collecten
1. Kerk 2. Kerkelijke kassen

Gezang 399
V1
Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

Opw 354 - Glorie aan God
V1
. Glorie aan God. (4x)

V2
. Lof zij de Heer,. Hem komt toe alle eer.. Hij's het Lam dat regeert. tot in eeuwigheid.. Zijn woord is macht,. heeft ons vrijheid gebracht.. Wij aanbidden,. wij knielen voor Jezus.. Groot is zijn troon,. eeuwig zijn kroon.. Overwinnaar zal Hij zijn,. over zonde, dood en pijn.. Heel het rijk der duisternis,. weet wie Jezus Christus is:. Hij is de hoogste Heer!

V3
. Glorie aan God. (4x)

V4
. Kondigt het aan,. door de kracht van zijn naam:. Heel de aard' wordt vervuld. van zijn glorie!. Satan, hij beeft,. want hij weet: Jezus leeft!. Hij's verslagen,. het Lam troont voor eeuwig!. Jezus is Heer, Redder en Heer!. Overwinnaar zal Hij zijn,. over zonde, dood en pijn.. Heel het rijk der duisternis,. weet wie Jezus Christus is:. Hij is de hoogste Heer!

V5
. Glorie aan God. (4x)

V6
. Heersen met Hem. op de troon en zijn stem,. spreekt van liefde,. vervult ons met glorie.. Heilig en vrij alle tranen voorbij.. Eeuwig vreugde voor God,. lof, aanbidding:. waardig het Lam, waardig het Lam!. Overwinnaar zal Hij zijn,. over zonde, dood en pijn.. Heel het rijk der duisternis,. weet wie Jezus Christus is:. Hij is de hoogste Heer!

V7
. Glorie aan God. (4x

drs. B. Reinders

[NB] Psalm 62
V1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast; mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Opw 518 - Heer U bent altijd bij mij
V1
;gecheckt: alles. Heer, U doorgrondt en kent mij;. mijn zitten en mijn staan. en U kent mijn gedachten,. mijn liggen en mijn gaan.. De woorden van mijn mond, o Heer,. die zijn voor U bekend. en waar ik ook naar toe zou gaan,. ik weet dat U daar bent.

C1
. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen.. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen,. elke dag.

V2
. Heer, U doorgrondt en kent mij,. want in de moederschoot. ben ik door U geweven;. U bent oneindig groot.. Ik dank U voor dit wonder, Heer,. dat U mijn leven kent. en wat er ook gebeuren zal,. dat U steeds bij mij bent.

C2
. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen.. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen,

Opw 733 - Tienduizend redenen
V1
De zon komt op, maakt de morgenwakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

C
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

V2
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

V3
En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

V4
Verheerlijk zijn heilige Naam! Verheerlijk zijn heilige Naam!

Psalm 145: 1-9 NBV
1 U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 2 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid: 3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’

Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
4 Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen. 5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
6 Laten zij getuigen van uw geduchte daden, ook ik wil van uw grootheid vertellen. 7 Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid luid bezingen:

Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

Psalm 145: 1-9 NBV
Psalm 145: 1-9 NBV
[DNP] Psalm 103
V3
De HEER blijft ons met liefde overladen. Bewogen is zijn hart en vol genade. Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij. Hij laat ons niet voor elke zonde boeten, straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten. Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.

V4
De HEER is goed voor wie in Hem geloven; zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

V6
De HEER telt niet in jaren, maanden, uren: zijn liefde zal de eeuwigheid verduren. Aan elke generatie doet Hij recht. Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil horen, aan ieder kind dat na ons wordt geboren, dat nazegt wat de HEER heeft voorgezegd.

Taizë
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

ds. J van Dijken

Mededelingen
Voorzang: Psalm 118: 1 en 5 (Nieuwe Berijming)
Stil gebed
Votum
Zingen: Gezang 330: 1, 2, 3 (Liedboek voor de kerken)
Wet
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Nieuwe Berijming)
Gebed
Schriftlezing: Johannes 16: 5–15; Johannes 20: 11–18
Zingen: Gezang 234: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)
Preek: Johannes 20: 16–17
Zingen: Opwekking 520
Voorbede
Zingen: Gezang 217: 1 en 4 (Liedboek voor de Kerken)
Zegenbede

stud. W.P. de Hek

[NB] Psalm 75
V1
U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wond'ren van uw hand.

V2
"Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht, wankelt recht en zekerheid, Ik bewaar het wereldrond, op mijn trouw is het gegrond".

Gezang 258
V1
Halleluja, lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, de Schepper aller dingen! De roem van zijn barmhartigheid, zijn wijsheid, macht en majesteit moet al het schepsel zingen.

V2
Halleluja, lof zij de Zoon, gedaald van 's hemels hoge troon tot heil van stervelingen! Hem, die voor onze zonden stierf, ons 't leven door zijn dood verwierf, moet al het schepsel zingen.

V3
Halleluja, de Geest zij eer! Als in zijn tempel daalt Hij neer in 't hart van stervelingen! Hem, die ons troost en leert en leidt, en voor de hemel toebereidt, moet al het schepsel zingen.

1 Korinthe 15:12-22
12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? 13 En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt.

14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15 En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden.

16 Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 17 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.

18 Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.

22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Gezang 462
V1
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

V4
Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Verkondiging
Opstandig en opgewekt

Opw 174 - Juicht want Jezus is Heer
V1
. Juicht, want Jezus is Heer,. kinderen Sions, verblijdt u ter ere. van Hem, die ons liefheeft.. Hij is verrezen en leeft,. Jezus, de Koning, die mensen. het leven weer geeft.. (Tegenstem dames:). Wij juichen, tot eer. van onze God, die ons liefheeft.. Wij juichen, tot eer van onze God.

V2
. Liefde bedekt zijn schepping,. de bloemen, de vogels, het gras.. Zou Hij dan jou vergeten,. Jezus, die blinden genas, verrees.. (Tegenstem dames:). Liefde is zijn schepping,. zou Hij jou vergeten.

V3
. Wees als een boom die vruchtdraagt,. ieder seizoen op zijn tijd.. Drink van het levend water,. Jezus, de bron voor altijd, verrees.. (Tegenstem dames:). Wees een boom die vruchtdraagt,. drink het levend water

Collecten
1. Kerk 2. Wegwijzer kampen

[OB] Psalm 136
V1
Looft den HEER', want Hij is goed, Looft Hem met een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

V4
Looft Gods macht, die onbeperkt, Gadeloze wondren werkt; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

[OB] Psalm 136
V11
Looft den HEER', Wiens heerschappij Isrel voerd' uit slavernij; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

V24
Die ons, onder 't leed gebukt, Heeft uit 's vijands macht gerukt; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

V26
Geeft den God des hemels eer, Lof zij aller schepslen HEER'; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

dr. B Loonstra

1. Voorzang Opwekking 174 (Juicht want Jezus is Heer)
2. Stil gebed, votum
3. Zingen Psalm 110:1 en 2 (OB)
4. Wet uit Exodus 20
5. Zingen Weerklank 297: 3 en 9
7. Gebed
8. Schriftlezing Mattheüs 28
9. Zingen Schriftberijming 18:1,2 en 3
10. Preek over Mattheus 28:19 en 20
Thema: De opdracht van Hem die de dood heeft overwonnen.
1. wie deze opdracht krijgen
2. wat ze moeten doen
3. hoe ze dit kunnen doen.
11. Zingen Psalm 121:1 (OB)
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Opwekking 354 (Glorie aan God)
15. Gebed om Gods zegen

stud. B. van Vliet

1. Voorzang Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 25: 2 en 6 NB
4. Gebed
5. Schriftlezing Romeinen 6
6. Zingen Psalm 101:1 en 2 (NB)
7. Preek nav. HC. Zondag 32
Thema: Leven als dankbaar mens:
1. Ontvang het geschenk.
2. Doe het goede
3. zie de gevolgen
4. laat Gods genade niet ongebruikt
8. Zingen Psalm 119:17 (OB)
9. Gebed
10. Collecte
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen Weerklank 439
14. Gebed om Gods Zegen

stud. B. van Vliet

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

stud. P.A. Kok

[NB] Psalm 150
V1
Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

V2
Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem ! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Gezang 217
V1
Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

V4
Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

Johannes 20:19-23
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.

21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Johannes 20:19-23
Johannes 20:19-23Johannes 20:19-23Johannes 20:19-23
[NB] Psalm 72
V3
Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof, de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof. Tarsis en Scheba 's verre stranden, brengt hem uw overvloed. Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet.

V4
Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

Verkondiging
Jezus’ Paasgroet: “Vrede zij u’’ 1.De betekenis van die woorden 2.Het adres van die woorden

Verkondiging
Verkondiging
Opw 058 - Vrede zij u vrede zij U
V1
. Vrede zij u, vrede zij u, ). gelijk Mij de Vader zond, )2x. zend Ik ook u. )

V2
. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. ). Mijn woord moet in u zijn, )2x. dat maakt u vrij. )

V3
. Ontvangt mijn Geest, ). heilige Geest. )2x. Hij zal u leiden, ). weest niet bevreesd. )

V4
. Vrede zij u, vrede zij u, ). gelijk Mij de Vader zond, )2x. zend Ik ook u.

Collecte
1. Kerk 2. Onderhoud

Collecte
Collecte
Opw 407 - O Heer mijn God
V1
. O, Heer mijn God,. wanneer ik in verwondering. de wereld zie die U hebt voortgebracht.. Het sterrenlicht,. het rollen van de donder,. heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

C
. Dan zingt mijn ziel ). tot U, o Heer mijn God: ). hoe groot zijt Gij, ). hoe groot zijt Gij! )

V2
. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen. tot in de dood gegaan is als een Lam,. sta ik verbaasd,. dat Hij mijn schuld wou dragen. en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

V3
. Als Christus komt. met majesteit en luister,. brengt Hij mij thuis,. hoe heerlijk zal dat zijn.. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen. en zingt mijn ziel:. o Heer, hoe groot zijt Gij!

Lied 439
V1
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

V2
’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vade en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

V3
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu.

V4
Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

Amen (3x)

ds. J van Dijken

gedenken zr. Wagenaar
psalm 23: 1 (NB)
mededelingen
gemeentezang Psalm 118: 9 (NB)
stil gebed (staande)
votum
Gemeentezang: Opwekking 614 (Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
lezing van de Geloofsbelijdenis
gemeentezang Opwekking 400 (Liefde was het onuitputtelijk)
gebed
schriftlezing(en) Lukas 19:28-44 en 23:26-32
Lied 177:1 (Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten)
tekst, verkondiging Tekst Lukas 23:27-31
Thema: tranen bij het lijden van de Heere Jezus.
1. Terechte tranen
2. Waardeloze tranen
3. Heilzame tranen
gemeentezang LvdK 177:2, 5 en 6 (Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten)
gebed

gemeentezang (staande) Psalm 86:6 (OB)
Gebed om Gods zegen

stud. B. van Vliet

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Efeziers 1:13-14
In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.