Aankomende diensten

Psalm 20:1,2 (NB)
Psalm 27:3,5 (OB)
Gebed
Schriftlezing Johannes 6:47-58
Schriftberijming 40:1,4,5
Prediking Zondag 28 van de Heidelberger Catechismus
‘De verzekering van het Heilig Avondmaal’
Weerklank 393 (berijming Zondag 28):1,2,4,6
Psalm 75:1 (OB)
Psalm 22:13,16 (OB)

stud. J. van Limbeek

Afgelopen diensten

Opwekking 277 (Machtig God, sterke Rots)
Psalm 97:1,6 (OB)
Psalm 1:2,3 (NB)
Jesaja 40:1-5
Mattheüs 3:1-12
LvdK 279 (‘Het duurt niet lang meer tot de tijd’):1,5,6
Tekstafkondiging Mattheüs 3:2-3
Prediking ‘Voorbereiding op de regering van Koning Jezus’
1) een heerlijke tijd
2) een ernstige tijding
Enige Gezangen 5 (‘O Allerhoogste Majesteit’):1,3,9 1
Psalm 147:2,6 (OB)

stud. J. van Limbeek

• Voorzang Weerklank 431:1,8
• Stil gebed
• Votum
• Zingen psalm 111:1,5 (OB)
• Leefregel Romeinen 12:9-21
• Zingen Weerklank 267:1,2,5
• Gebed
• Schriftlezing Mattheüs 2:13-23
• Zingen psalm 2:1,4 (NB)
• Verkondiging over Mattheüs 2:19-23. Thema: Terug naar huis
• Zingen psalm 106:1,22 (NB)
• Gebed
• Collecte
• Zingen Weerklank 447:1,2,4
• Zegen

stud. A.J. Droger

• Voorzang Weerklank 474:1,4
• Stil gebed
• Votum
• Zingen psalm 24:1,5 (OB)
• Gebed
• Schriftlezing Genesis 8:15 t/m 9:17
• Zingen psalm 36:2 (NB)
• Verkondiging over Genesis 9:8-11. Thema: Gods verbond met mensen en dieren
• Zingen psalm 104:1,2 (NB)
• Gebed
• Collecte
• Zingen Weerklank 418:1,3,4
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Weerklank 423:1,3
• Zegen

stud. A.J. Droger

Welkom
Zingen Ps 89:1,7 o
Stil gebed, votum en groet.
Ps 122:1,3 n
Lezing van de tien geboden
Ps 105:5,24 o
Kindermoment
Weerklank 232:1,4,5 Door de wereld
Gebed
Schr lezHebr 11:1,2 8-19
Gez 291:1,2 Nooit kan
Verkondiging Op weg naar Gods stad
1,Geroepen 2 verblijven 3 verwachten
SB 38:1,2,3,7 Ik zag
Gebed
Ev. liedbundel 413 "Lichtstad met uw paarlen poorten".
zegen

ds. J van Dijken

Welkom
Ps 85:3 DNP
Zijn redding komt: God geeft weer perspectief,
want Hij heeft wie Hem dienen vurig lief.
Er zal weer vrede komen in het land.
De liefde en de trouw gaan hand in hand.
Recht en verzoening kussen eens elkaar;
het land geeft goede oogsten jaar op jaar.
Gerechtigheid maakt voor de HEER ruim baan,
zij is de weg waarlangs zijn voet zal gaan.
Stil gebed, votum en groet.
Ps 93:1,2,3,4 o
Gebed
Ps 130:3,4 o
Schr lez 2 Petr 3
Gez 279:1,7
Verkondiging 2 Petr 3:13,14 Verwachtingsvol leven
1.in een wreld die voorbijgaat
2.met een belofte die blijft
3 door de liefde die God geeft
Opw 71 Jezus leefft
Gebed
SB 28:1,2,4
Geloofsbelijdenis
SB 28:5
zegen

ds. J van Dijken

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Opw 245 - Hier in uw heiligdom dicht bij
V1
. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,. vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.. Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,. als uw Geest ons trekt tot U.

V2
. Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid. dat wij geborgen in uw liefde zijn.. Staan wij vrijmoedig hier. en antwoordt ons hart. op de roepstem van uw Geest.

V3
. Heer, ik wil horen uw zachte stem.. Laat and're stemmen in mij zwijgen.. Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht. van uw aangezicht zal zien.

[NB] Psalm 65
V1
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

V2
Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

Lukas 2:40-52
40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. 41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.

42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.

44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver , en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. 45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar .

46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.

48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?

50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Lukas 2:40-52
Lukas 2:40-52Lukas 2:40-52Lukas 2:40-52Lukas 2:40-52Lukas 2:40-52Lukas 2:40-52Lukas 2:40-52
[NB] Psalm 122
V1
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: "Gord u aan om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.

V3
Bidt heil toe aan dit Vredesoord; dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u, om 's Heren tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

Lukas 2:49
49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?

Lukas 2:49
Lukas 2:49
Verkondiging
Vooruitkijken met verwachting

Verkondiging
Verkondiging
[OB] Psalm 84
V1
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O HEER der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft.

V5
O God, die ons ten schilde zijt, En ons voor alle ramp bevrijdt, Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. Eén dag is in Uw huis mij meer, Dan duizend, waar ik U ontbeer; 'k Waar liever in mijn Bondsgods woning Een dorpelwachter, dan gewend Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent.

V6
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, Is 't allen tijd een zon en schild. Hij zal genaad' en ere geven; Hij zal hun 't goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in de dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt.

Gezang 326
V1
Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

Gezang 326
V2
God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

V5
O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

drs. B. Reinders

Voorzang Nr 252 vs 1,2,3 Uit aller mond
Stil gebed, votum en groet
Zingen Psalm 33 vs 2,7 NB
Gebed
Schriftlezing Psalm 73
Zingen Gezang 453 vs 1,3,4
Preek
Zingen Psalm 73 vs 9,10,11 NB


Gebed
Collecte
Lezen Psalm 23
Zingen Gezang 14 vs 1,2,3,4,5
Zegen

ds. K. Groeneveld


Gezang 397
V1
O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis!

V2
De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer, bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

V3
Gij zijt, van voor Gij zee en aard' hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid!

V4
En duizend jaar gaan als de dag van gist'ren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween.

V5
De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom.

V6
O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!

OPW 672
V1
Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit|| Eeuwen komen, eeuwen gaan voor altijd blijft Uw trouw bestaan Uw Naam weerklinkt door het heelal 'Die was en is en komen zal'

V2
U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik de natuur spreekt zonder woorden vol verwondering luister ik U schiep leven door Uw Woord bracht het licht en duister voort zelfs nu Uw werk in zonde lijdt weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

V3
In het lijden van dit leven in een dal van duisternis wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis leid mij aan Uw sterke hand veilig naar de overkant ik hoef geen gevaar te vrezen als Uw huis mijn schuilplaats is

O
Eeuwen komen, eeuwen gaan voor altijd blijft Uw trouw bestaan Uw naam weerklinkt door het heelal 'Die was en is en komen zal'

Psalmen 121:1-8
1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.

7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalmen 121:1-8
Psalmen 121:1-8Psalmen 121:1-8Psalmen 121:1-8Psalmen 121:1-8
[OB] Psalm 121
V1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER' alleen, Die hemel, zee en aarde, Eerst schiep, en sinds bewaarde.

V2
Hij is al treft u 't felst verdriet, Uw Wachter, die uw voet Voor wankelen behoedt; Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; Geen kwaad zal u genaken; De HEER' zal u bewaken.

V3
Zijn wacht, waarop men hopen mag, Zal, daar zij u bedekt En u ter schaduw strekt, De maan bij nacht, de zon bij dag, In koud' en gloed vermindren, Opdat zij u niet hindren.

V4
De HEER' zal u steeds gadeslaan, Opdat Hij in gevaar, Uw ziel voor ramp bewaar'. De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, En waar g' u heen moogt spoeden, Zal eeuwig u behoeden.

Verkondiging
Psalm 121 I. Een lastige ervaring. II. Een levende ervaring. III. Een verrijkende ervaring.

Verkondiging
Verkondiging
[OB] Psalm 56
V5
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat stervling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

V6
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven. 'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; Zo word' Zijn lof vergroot.

Collecten
1. Kerk 2. Kerkelijke kassen

Collecten
Collecten
[NB] Psalm 90
V1
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

[NB] Psalm 90
V8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

ds. S.B. van der Meulen

Gezang 26
V3
Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treen.

V4
o Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

[OB] Psalm 93
V1
De HEER regeert; de hoogste Majesteit, bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, bevestigt d' aard' en houdt door zijne hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand

V2
Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond; rivier en meer verheffen hun geruis, het siddert al op 't woedend stormgedruis.

V3
Maar HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld der waat'ren, dien uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

V4
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer!

[NB] Psalm 86
V6
Zie, o God, de trotse bende die mijn leven tracht te schenden, die in mateloos geweld U zich niet voor ogen stelt. Kome, Heer, mij uw genade, uw barmhartigheid te stade. Trouw zijt Gij in wat Gij doet, Gij zijt onvoorstelbaar goed.

Jesaja 61:10-11
10 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met klederen van heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofd sieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. 11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.

Jesaja 61:10-11
Jesaja 61:10-11
Jesaja 62:1-3
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. 2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal.

3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God.

Jesaja 62:1-3
Jesaja 62:1-3Jesaja 62:1-3
[NB] Psalm 147
V5
Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den Heer uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kind'ren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daag'lijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

V7
De Heer heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen and're volken. Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

Lukas 2:33-40
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden,

35 - ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan - opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. 36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd.

37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. 38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

39 En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden , keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. 40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.

Lukas 2:33-40
Lukas 2:33-40Lukas 2:33-40Lukas 2:33-40Lukas 2:33-40
Gezang 68
V1
Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zo lang door hem verbeid, gezien heeft op zijn bede.

V2
Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl 't het blind gezicht van 't heidendom verlicht en Isrel zal verhogen.

Verkondiging
Thema:

Verkondiging
Verkondiging
Gezang 86
V8
God heeft zich zelf ons toegewend: een man verscheen op aarde, een mens, in wie Hij onherkend zich aan ons openbaarde. In Hem als in een tempel heeft de God gewoond die eeuwig leeft, de Onge?venaarde.

V9
Hij die rechtvaardig was en stil droeg wat Hem was beschoren, die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil ook in ons zijn herboren. Ons leven is in het geding: tot onze val en opstanding heeft God Hem uitverkoren.

V10
Hoort dan de stem van Christus, die uit aller heren landen u tot zich roept, hoort Hem, voor wie de dood zelfs werd te schande: bekeert u, die nog spot en lacht, de grote dag, de grote nacht, het oordeel is ophanden.

Collecten
1. Kerk 2. Onderhoud

Collecten
Collecten
[NB] Psalm 96
V1
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

V3
Geeft aan den Heer, alle geslachten, geeft aan den Here lof en krachten. Gij volken, roemt zijn grote naam, komt in zijn heiligdom tezaam, looft Hem, den Heer der hemelmachten.

ds. J. Groenleer

Gezang 322
V1
Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen, kom Gij tot ons, neem onze offeranden, waarmee wij dankbaar voor U staan.

V2
Uw oog aanschouwt ons hier met onze schatten. Woont Gij, wie zelfs de heem'len niet bevatten, toch in een huis door ons gebouwd?

V3
Gij ziet en hoort wat onze mond wil spreken, het is een staam'lend, ontoereikend teken, een zwak en machteloos mensenwoord.

V4
In stil ontzag zijn wij voor U getreden. Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, waak met uw ogen nacht en dag!

[NB] Psalm 8
V1
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

V2
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

V3
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

V6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Psalmen 139:1-6
1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.

3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.

5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen - het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.

Psalmen 139:1-6
Psalmen 139:1-6Psalmen 139:1-6Psalmen 139:1-6
[NB] Psalm 139
V3
Waar zou ik vluchten voor uw Geest? Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. Gij legt uw hand op mij, Gij zijt zo dichtbij met uw majesteit, zo ver en zo met mij verbonden: hoe kan ik uw geheim doorgronden?

V4
Waar vlucht ik voor uw aangezicht? Al steeg ik op in 't hemels licht, al daald' ik tot de doden af, Gij zult er zijn, zelfs in het graf. Gij blijft mij, God, in alle dingen, altijd en overal omringen.

V5
Al nam ik voor mijn vlucht te baat de vleug'len van de dageraad, al woond' ik aan de verste zee, uw hand gaat altijd met mij mee. Waar ik de vleugels uit zou spreiden, Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

V6
Wanneer ik mij geborgen dacht in 't vallend duister van de nacht, werd dan de nacht niet als het licht? Hier lig ik voor uw aangezicht, o God, hoe licht is zelfs het duister, de nacht een dag die blinkt van luister.

Psalmen 139:13-18
13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. 18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Psalmen 139:13-18
Psalmen 139:13-18Psalmen 139:13-18Psalmen 139:13-18
[NB] Psalm 139
V12
O God, verwerp het boos geslacht, op leugen en verraad bedacht. Wijk van mij, die het kwade doet, uw handen zijn vol vuil en bloed. Gij die Gods naam durft uit te spreken en tegen Hem het hoofd opsteken.

V13
Zou ik niet haten, die U haat, de wijsheid van uw weg verlaat en opstaat tegen U? Hij is een kind van kwaad en duisternis. Uw vijanden die U verlaten, hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?

Psalmen 139:23-24
23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Psalmen 139:23-24
Psalmen 139:23-24
Gezang 383
V7
O Vader, dat uw liefd' ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uwe troost ons neer, Drie?nig God, U zij al de eer!

Verkondiging
Thema:

Verkondiging
Verkondiging
Gezang 1
V1
God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

V2
God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

V3
God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

V4
God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Collecten
1. Kerk 2. Onderhoud

Collecten
Collecten
[NB] Psalm 89
V3
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten,|| hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

Gezang 399
V3
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

ds. J. Groenleer

Gezang 138
V1
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

V4
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

Kling Klokje
V1
Kling, klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling! Laat de boodschap horen, Jezus is geboren. Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling, klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling!

Ik mag een lichtje zijn
V1
Ik mag een lichtje zijn , al ben ik nog maar klein, Een vlammetje dat danst in de wind. Zo'n vrolijk helder licht , dat is zo'n mooi gezicht, Kom er maar bij, het is voor ieder kind.

Jezus is geboren
V1
Jezus is geboren, Jezus is geboren, halleluja! Eer zij God in de hoge. Eer zij God in de hoge, halleluja! Vrede op de aarde, vrede op de aarde, halleluja! In de mensen welbehagen, in de mensen welbehagen, halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, hallelu

[NB] Psalm 118
V1
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den Heer vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

V7
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Laat mij de voorhof binnentreden en loven 's Heren majesteit. Dit is de poort, de poort des Heren, Gods knechten zullen binnengaan. God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan.

Gedicht door Peter v/d Duyn Schouten


Ga je mee op zoek
V1
Ga je mee op zoek naar het koningskind? Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. Ga je mee op zoek naar het koningskind? Want wie zoekt, die vindt!

V2
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, kijk daar is de ster!

Op Toonhoogte 343
V1
Heel gewoon, heel gewoon, niemand had het zo verwacht. Geen paleis of een dure woning; wie had dat ooit gedacht?

V2
Door te worden als een kind, heel eenvoudig. Door te worden als een kind, heel klein, kon Hij onze Koning worden, kon Hij de Redder zijn.

Lukas 2:1-7
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.

3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg , van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,

5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,

7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Opw 527 - Licht in de nacht
V1
. Licht in de nacht; een ster schijnt. door de wolken,. dit is de nacht dat zijn leven begon.. 'n Sluier van angst en pijn lag. op de volken,. totdat Hij kwam en het kwaad overwon.. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;. stralend breekt die held're morgen aan.

V2
. Prijs nu zijn naam,. samen met de engelen.. O, nacht vol licht, ). o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x

V3
. Wat Hij ons leert. is geven om een ander;. liefde alleen is de weg die Hij wees.. En als Hij spreekt. verbreekt Hij alle banden.. vrij van het juk van verdrukking en vrees.. Uit ons hart en dwars door alle tranen. ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Lukas 2:8-20
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.

12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:

14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen , en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.

18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.

20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Verkondiging
Stille nacht, heilige nacht

Verkondiging
Verkondiging
Gezang 143
V1
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

V3
Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Lied 573
V1
Er is een Kindeke geboren op aard, Er is een Kindeke geboren op aard. 't Kwam op de aarde voor ons allemaal, 't Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Gezang 145
V1
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

Gezang 139
V1
Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

Collecten
1. Kerk

Collecten
Collecten
Oh Holy Night
V1
O Holy night! The stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's birth Long lay the world in sin and error pining 'Til He appears and the soul felt its worth A thrill of hope the weary world rejoices For yonder breaks a new and glorious morn Fall on your knees; O hear the Angel voices! O night divine, O night when Christ was born O night, O Holy night, O night divine!

V2
Led by the light of Faith serenely beaming With glowing hearts by His cradle we stand So led by light of a star sweetly gleaming Here come the Wise Men from Orient land The King of kings lay thus in lowly manger In all our trials born to be our friend He knows our need, to our weakness is no stranger Behold your King; before Him lowly bend Behold your King; before Him lowly bend

V3
Truly He taught us to love one another; His law is love and His Gospel is Peace Chains shall He break, for the slave is our brother And in His name, all oppression shall cease Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we Let all within us Praise His Holy name Christ is the Lord; O praise His name forever! His power and glory evermore proclaim His power and glory evermore proclaim

Vrij verhaal


EL101 - Ere zij God
V1
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, || bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen. Amen. amen.

Amen (3x)


Op Toonhoogte 350
V1
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar. Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

V2
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar. Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan is vanaf heden, Christus bij u thuis. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

ds. K. Groeneveld

Gezang 120
V1
Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnen rijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld 't leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer, looft Hem, die sterk van daad de deuren binnen gaat.

V2
Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat!

[NB] Psalm 96
V1
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

V6
In 't lied dat klinkt als Hij zal komen zijn aard' en hemel opgenomen, de zee herhaalt het duizendvoud en door de stilte van het woud weerklinkt het loflied van de bomen.

V7
Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Opw 136 - Abba vader U alleen
V1
. Abba, Vader, U alleen, . U behoor ik toe. . U alleen doorgrondt mijn hart, . U behoort het toe. . Laat mijn hart steeds vurig zijn, . U laat nooit alleen. . Abba, Vader, U alleen, . U behoor ik toe.

V2
. Abba, Vader, laat mij zijn . slechts van U alleen. . Dat mijn wil voor eeuwig zij . d' uwe en anders geen. . Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. . Laat mij nimmer gaan. . Abba, Vader, laat mij zijn . slechts van U alleen.

V3
. Abba, Father, let me be . Yours and Yours alone. . May my will forever be evermore Your own. . Never let my heart grow cold. . Never let me go. . Abba, Father, let me be Yours . and Yours alone.

S
. (Tussenspel)

gebed
Kinderen gaan naar de zondagsschool

gebed
gebed
Psalmen 24:1-10
1 Een psalm van David. De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. 2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren.

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 4 Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil. 6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. [ Sela]

7 Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 8 Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.

9 Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze , eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere. [ Sela]

Psalmen 24:1-10
Psalmen 24:1-10Psalmen 24:1-10Psalmen 24:1-10Psalmen 24:1-10Psalmen 24:1-10
[OB] Psalm 24
V1
Al d' aard' en alles wat zij geeft, Met al wat zich beweegt en leeft, Zijn 't wettig eigendom des HEEREN. Hij heeft z', in haren ochtendstond, Op ongemeten zeen gegrond, Doorsneden met rivier en meren.

V2
Wie klimt den berg des HEEREN op? Wie zal dien Godgewijden top, Voor 't oog van Sions God, betreden? De man, die, rein van hart en hand, Zich niet aan ijdelheid verpandt, En geen bedrog pleegt in zijn eden.

V3
Die zal, door 's HEEREN gunst geleid, En zegen en gerechtigheid Van God, den God zijns heils ontvangen. Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht, Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht En zoekt Zijn aanschijn met verlangen.

Verkondiging
God loven omdat Hij komt 1. Want Hij is de Schepper 2. Want Hij is de Heilige 3. Want Hij is onze Koning

Verkondiging
Verkondiging
[NB] Psalm 24
V4
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer, die sterke held? Het is de HEER, die alle macht kan overwinnen.

V5
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, ruim baan voor de verheven koning. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Collecten
1. kerk 2. wegwijzerkampen

Collecten
Collecten
Schriftberijming 24
V1
Wij roepen Koning Christus aan, van God, de Vader, uitgegaan: in menslijk vlees en menslijk bloed heeft ons Gods eigen Zoon ontmoet.

V2
De Geest van God, die op Hem is, rechtvaardigt zijn getuigenis: die machtig was in woord en werk, Hij bleek het dodenrijk te sterk!

V4
In heel de wereld is gehoord dit blijde evangeliewoord en waar de tijding werd geloofd, is Hij erkend als Heer en Hoofd.

V6
Wij roepen Koning Christus aan, die, van de Vader uitgegaan en tot de Vader weergekeerd, in heel zijn schepping wordt geëerd.

stud. B. van Vliet

Gezang 293
V1
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

V3
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

V4
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

[OB] Psalm 90
V1
Gij zijt, o HEER', van d' allervroegste jaren Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft!

V9
Laat Uw gena ons met haar troost verrijken, En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, Uw heerlijkheid niet van hun kindren wijken; Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken. Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.

Mattheüs 25:1-13
1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.

3 Zij die dwaas waren , namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.

5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.

9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval , anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren , gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.

11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.

13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Mattheüs 25:1-13
Mattheüs 25:1-13Mattheüs 25:1-13Mattheüs 25:1-13Mattheüs 25:1-13Mattheüs 25:1-13Mattheüs 25:1-13Mattheüs 25:1-13
[OB] Psalm 25
V3
Denk aan 't vaderlijk meedogen, HEER', waarop ik biddend pleit: Milde handen, vriendlijk' ogen, Zijn bij U van eeuwigheid, Sla de zonden nimmer ga, Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, Om Uw goedheid eer te geven.

V8
Zie op mij in gunst van boven, Wees mij toch genadig, HEER', Eenzaam ben ik en verschoven; Ja, d' ellende drukt mij neer. 'k Roep U aan in angst en smart; Duizend zorgen, duizend doden, Kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden.

[OB] Psalm 95
V4
Want Hij is onze God, en wij Zijn 't volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Collecten
1. kerk 2. wegwijzerkampen

Collecten
Collecten
[NB] Psalm 43
V3
O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heil'ge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

V5
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

[NB] Psalm 103
V3
Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

V7
Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

ds. H van der Ham

Voorzang: Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 90,1.2 - Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen ...
Lezing van de wil van God uit Mattheüs 22,34-39
Zingen: Psalm 68,7 - God zij geprezen met ontzag
De kinderen gaan naar de zondagsschool
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 8,23 - 9,6 + Lucas 1,26-38
Zingen: Gezang 66,1 - Mijn ziel verheft Gods eer
Preek Het wonder en de eenvoud van Maria Boodschap
Zingen: Gezang 443,1.2.3.4 - De engel Gabriël komt aangesneld
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen: Gezang 476,1.5 - Eeuwig Woord, U willen wij bezingen.
Zegen

drs. A.G. van der Heijden

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. A.G. van der Heijden

Mededelingen
Zingen: ps. 92: 1, 2, 7 nb
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: lied 105:1,2,3, een blijde boodschap(Weerklank=WK)
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 119: 17, 53 ob
Gebed
Schriftlezing: Lk.2: 25-32; tekstvers: Lk. 1: 79 a
Zingen: ps. 27: 2 nb
Preek – thema: Jezus, de Opgang uit de hoogte, plaatst ons
leven in zijn licht!
Zingen: lied 118: 1, 2 op U mijn Heiland(Liedboek)
Formulier Avondmaal + zingen: lied 335: 1 (WK)
Viering:
1 e tafel: Schriftlezing: Joh.1:1-8 + zingen: lied 335: 2 (WK)
2 e tafel: Schriftlezing: Joh.8:12 & Matt.5:14, 16 + zingen: lied
335: 3
Afsluiting
Dankgebed
Collecte
Zingen: ps. 145: 2 nb
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: schriftberijming 2: 1, 5
Votum en groet
Zingen: ps. 72: 1, 6, 7 nb
Formulier + zingen: lied 319: 1, 4, 5 looft God (liedboek)
Viering:
3 e tafel: Schriftlezing: Joh. 12: 44-50 + zingen: lied 335:
4(Weerklank)
Afsluiting
Zingen: ps. 89: 8 ob
Schriftlezing: Jer.23: 1-8; tekstvs. Lk.1: 79b
Preek: thema: Jezus, de Opgang uit de hoogte richt onze
voeten op de weg van de vrede
Zingen: lied 106: 1,2,3,4 ga, stillen (Weerklank)
Gebeden
Collecte
Zingen: lied 464: 1, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 464: 5
Zegen

ds. H. van den Heuvel

[NB] Psalm 118
V1
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den Heer vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

V9
Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al tezaam.

[OB] Psalm 105
V1
Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren; aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. Doet Zijne glorierijke daân alom den volkeren verstaan, en spreekt, met aandacht en ontzag van Zijne wondren dag aan dag.

V5
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.

V24
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, Opdat het altoos Hem zou vrezen, Zijn wet betrachten, en voortaan Volstandig op Zijn wegen gaan. Men roem' dan d' Oppermajesteit Om zoveel gunst, in eeuwigheid.

[OB] Psalm 25
V2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet betrachten. Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 'k Blijf U al den dag verwachten.

V6
Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen, Leren, hoe hij wandlen moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aardrijk erven.

Lied 318
V1
Zie onze kind’ren tot U gaan, o Vader, vol erbarmen. Wij vragen U in Christus’ naam: Neemt U hen in uw armen. Geschapen zijn zij naar uw beeld; wil dat in hen herstellen. Dat eens ons kind van Christus weet en zich bij U wil stellen.

V2
Schenk hen uw zegen voor altijd, dat in hun kinderleven geloof mag groeien op uw tijd, en zij voor God gaan leven. Maak onze zwakheid tot uw kracht; wil ons tot voorbeeld wekken voor hen, op wie het leven wacht. Wil hen met liefde trekken.

Opw 710 - Zegenlied
V1
Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

V2
Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

V3
Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

V4
Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

[OB] Psalm 86
V6
Leer mij naar Uw wil te handlen, 'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. HEER', mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

Jesaja 49:7-18
7 Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten - zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.

8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, 9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.

10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. 11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.

12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. 13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. 15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.

16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. 17 Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan.

18 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet .

Verkondiging
Here belooft: Ik vergeet je nooit!

Opw 518 - Heer U bent altijd bij mij
V1
;gecheckt: alles. Heer, U doorgrondt en kent mij;. mijn zitten en mijn staan. en U kent mijn gedachten,. mijn liggen en mijn gaan.. De woorden van mijn mond, o Heer,. die zijn voor U bekend. en waar ik ook naar toe zou gaan,. ik weet dat U daar bent.

C1
. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen.. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen,. elke dag.

V2
. Heer, U doorgrondt en kent mij,. want in de moederschoot. ben ik door U geweven;. U bent oneindig groot.. Ik dank U voor dit wonder, Heer,. dat U mijn leven kent. en wat er ook gebeuren zal,. dat U steeds bij mij bent.

C2
. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen.. Heer, U bent altijd bij mij,. U legt uw handen op mij. en U bent voor mij. en naast mij. en om mij heen,

S
. (Tussenspel)

Collecte
Opw 123 - Groot is uw trouw o Heer
V1
. Groot is uw trouw, o Heer,. mijn God en Vader.. Er is geen schaduw van omkeer bij U.. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde. die Gij steeds waart,. dat bewijst Gij ook nu.

C
V2
. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,. en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:. Kracht voor vandaag,. blijde hoop voor de toekomst.. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

ds. H. van den Heuvel

Zingen: lied 126: 1,2,3 verwacht de komst (Liedboek)
Votum en groet
Zingen: ps. 96: 1, 3, 6 nb
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1: 15-17 & 76-79
Zingen: lied 483: 1 de zonden zijn vergeven(Weerklank)
Lezing: Formulier Avondmaal
Zingen: lied 483: 2 (Weerklank)
Preek: thema: Zacharias profeteert over Gods heil in Jezus,
‘de Opgang uit de hoogte’.
Zingen: ps. 103: 3, 4, 5 nb
Gebeden
Collecte
Zingen: lied 486: 1,2 ‘k heb geloofd en daarom (Weerklank)
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 486: 3, 4 (Weerklank)
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Jeremia 32:39-40
Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.