In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

Afgelopen diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. van Mulligen

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. G.P.M. van der Linden

Gez 304:1,2,3 God is getrouw (430)
Stil gebed en votum
Ps 100:1,2,3,4 (215)
Lezing van Gods geboden
Ps 119:66 n (50)
Gebed
Kindermoment en lied
Schriftlezing 1 Petrus 5
Zingen Gez 14 De Heer is mijn herder (368)
Verkondiging 1 Petrus 5:2 en 3
De kerk als kudde
1 Van wie de kudde is 2. Hoe de kudde leeft
zingen Opw 268 Hij kwam (629)
lezing van het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers
beantwoording van de vragen
bevestiging
zingen ps 134:3 n (61)
afsluitend gedeelte van het formulier
gebed
Opw 687 Heer wijs mij Uw weg (678-682)
Zegenbede

ds. J van Dijken

1. Voorzang Gezang 300: 1, 2 en 6
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 8: 1, 3 en 4 (NB)
4. Gebed
5. Introductie preek met aansluitend het filmpje verzonden via WeTransfer
6. Schriftlezing Lucas 4: 16-21
7. Preek
8. Zingen Psalm 96: 1, 6 en 7 (NB)
9. Gebed
10. Collecte ( uiteraard is er nu geen collecte, maar er wordt wel op geattendeerd)
11. Zingen Opwekking 148
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen Gezang 442: 1-4
14. Zegen

ds. C.H. Legemaate

ingen LvdK gez 78:1,3 'Laat m'in u blijven....'
stil gebed
votum en groet
zingen Ps 72:6,7NB
lezing van Gods wet
zingen Ps 130:2,4 OB
kindermoment
gebed
Bijbellezingen (HSV) Genesis 2:15
3:22-24
Mattheüs 26:36-46
Johannes 19:38 - 20:18
zingen Opw 366:1,2,3 'Kroon Hem met koningskroon'
preek over
Driemaal een tuin
zingen SB 22:1,2,3,5 'Wij zingen, Vader ...'
dankgebed en voorbeden
collecten (attentie voor...)
zingen JdH45a 'U zij de glorie'
zegen

prof. dr. J.W. Maris

zingen LvdK gez 21:1,3 'Alles wat adem heeft'
stil gebed
votum en groet
zingen Opw 407:1,2,3 'O Heer mijn God'
gebed
Bijbellezing Psalm 110
zingen LvdK gez 326:2,5
preek (over Mattheüs 6: 10b 'U wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde')
- hoe leren we dat bidden?
- van wie leren we dat?
- en wij dan...?
zingen Ps 86:6 OB
dankgebed en voorbeden
attentie voor de collecte
zingen Ps 103:4,9 NB
geloofsbelijdenis
zingen SB 23:1,3 'Dank God te allen tijde'
zegen

prof. dr. J.W. Maris

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

prof. dr. J.W. Maris

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J van Dijken

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J van Dijken

voorzang: Lied 9 WK: 1, 2, 3 en 4 ‘Heer, onze God’
stil gebed
votum en groet
zingen: Psalm 95: 1, 2 en 3 (NB)
lezing van de wet
zingen: Opwekking 123 ‘Groot is Uw trouw’
gebed
schriftlezing: Johannes 21: 1-14
zingen: Psalm 30: 1 en 3 (OB)
verkondiging over Johannes 21: 3-7
Thema: ‘Overvloed na Pasen’
Verdeling: 1. Lege netten; 2. Diepe vragen; 3. Volle zegen
zingen: Psalm 84: 6 (OB)
dankgebed
inzameling van de gaven
zingen: Psalm 145: 3 en 5 (NB)
zegen

ds. P.W.J van der Toorn

Voorzang: Liedboek gezang 215:1.2.3.
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Ps. 118: 1.5. NB
Gebed

Schriftlezing(en). Matth. 28: 1-10
Zingen: Liedboek gezang 217: 1.4.
Verkondiging : Matth. 28: 2-5.9.10
Thema: “De opstanding van Jezus in het licht van Gods
glorie”!
Zingen: Ps. 149:3 NB
Dankgebed en voorbede

Collecte ( aankondiging)
Zingen: Schriftb. 8:1.2.4.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 366
Zegen.

ds. J. Breman

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Mededeling/welkom
Zingen : LvdK 177:1,6,7 Leer mij, o Heer
Votum en groet
Zingen : Ps. 22:1,2 NB Mijn God …
Gebed
Schriftlezing 1 : Joh.19:17-22
Zingen : Langs de Via Dolorosa
Schriftlezing 2 : Joh. 19:23-30
Zingen : Ps. 105:3,5 OB Vraagt naar de HEER …
Verkondiging Joh.19:30 Jezus’ verlossende woord over …

1. Gods belofte
2. Gods wil
3. Jezus’ offer
4. Onze toekomst
Zingen : Komt, knielen wij voor Jezus samen – het is volbracht!
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen : LvdK 182:1,4 Jezus, leven van ons leven
Zegen

drs. B. Reinders

1. Voorzang Opwekking 42 ‘Ik stel mijn vertrouwen’
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Joh. De Heer 150: 1 en 3 ‘Welk een vriend’
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Ps. 119:66 NB
6. kindermoment
7. Gebed
8. Schriftlezing Marcus 15:1-5 & 14:22-26 (deze volgorde)
9. Zingen Psalm 130:1,3 NB
10. Preek
11. Zingen Gezang 182:1,4 ‘Jezus, leven van ons leven’
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Weerklank lied 424a: 1,3 ‘Eigen roem is uitgesloten’
15. Zegen

ds. M. Bot

1. Voorzang: Ps. 84 vers 1 OB
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen: Ps. 92 vers 2 NB
4. Gebed
5. Schriftlezing Hebr. 5 vers 11 t/m Hebr. 6 vers 3
6. Zingen: Ps. 50 vers 11 NB
7. Preek ''Doorgroeien''
8. Zingen Gez. 78 vers 1 en 2 LvK
9. Gebed
10. Collecte
11. Zingen: Schriftberijming 28 vers 5
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen Opw. 488 Heer ik kom tot U
14. Zegen

ds. W.J.A. Ester

Lied Weerklank 154: 1, 2: Middelpunt van ons verlangen
Stil gebed
Votum en groet
Lied Psalm 146: 1 en 2 OB: Prijs de HEER
Geboden
Lied Psalm 119:17 OB: Leer mij, o Heer
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing Johannes 10: 11-30
Lied Psalm 25: 2 NB: Here, maak mij uwe wegen
Preek
Thema: Jezus, de goede Herder, geeft zijn leven voor de schapen
Lied Liedboek 14: 1,2, 4 en 5: De Heer is mijn Herder
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Lied Opwekking 638: Prijs Adonai
Zegen

drs. E.J. van der Linde

1. Voorzang Opwekking 614: Zie hoe Jezus daar loopt
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 116: 1, 3 en 6 NB: God heb ik lief
4. Gebed
5. Schriftlezing Matteus 6 (hele hoofdstuk)
6. Zingen Opwekking 281: Als een hert
7. Preek
8. Zingen Psalm 99: 8 nb: Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam.
9. Gebed
10. Collecte ( uiteraard is er nu geen collecte, maar er wordt wel op geattendeerd)
11. Geloofsbelijdenis
12. Zingen Liedboek 477: Geest van hierboven
13. Zegen

drs. E.J. van der Linde

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. E.J. van der Linde

Welkom/mededelingen
Zingen : LvdK Gez. 172:1,4
Votum en groet
Zingen : Opw. 268
Gods verbondswoorden
Zingen : Ps. 65:2 OB
Gebed
Schriftlezingen : Joh.1:1-13 / Joh.13:1-7
Zingen : Ps. 40:3 NB
Verkondiging : Joh.13:1 Jezus’ liefde tot het einde - Zijn liefde
1. Gaat ver
2. Gaat diep
3. Gaat mee
Zingen : Ps. 118:1 NB
Gebed en voorbeden
Zingen : Opw. 400

drs. B. Reinders

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Matteus 6:33-34
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.