In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

Mededelingen
Zingen: lied 126: 1, 2, 3 verwacht de komst des H (Liedboek)
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: opwekking 464: 1, 2, 3
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 51: 5 nb
Kinderen gaan naar de zdgsschool
Gebed
Schriftlezing: Joh.1: 1-18
Zingen: ps. 27: 1 nb
Lezen: Formulier voor Avondmaal
Zingen: ps. 27: 2 nb
Preek – thema: Johannes de Doper getuigt van Jezus, het
ware Licht in de wereld
1. De inhoud van zijn getuigenis: Jezus
2. Het doel van zijn getuigenis: geloven in Jezus
Zingen: Schriftberijming 25: 1, 2, 3
Gebeden

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. J. van den Os

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. van Mulligen

Afgelopen diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Morgendienst (aanvang 9.30 uur)
Voorzang Nr. 215 Ps 100:1,2,3,4 OB
Stil gebed, votum en groet
Zingen Nr 447 Gez. 328:1,3 LdK ‘73
Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
Zingen Nr. 179 Ps. 86:6 OB
de kinderen gaan naar de zondagsschool
Gebed
Schriftlezing Daniël 12:1-4
Mattheus 24:14-30
Zingen Nr. 449 Gez. 329
Preek Mattheus 24:32-33
Zingen Nr. 424 Gez. 296
Herdenking overledenen
Zingen Nr. 614 Opw. 124
Gebed
Collecte
Zingen Nr. 426 Gez. 300:1,2,6
Zegen

ds. J. Manni

Welkom
Zingen Ps 92::1,2,7 n (200)
Stil gebed, votum en groet.
Gez 434:1,5 (472)
Lezing van de tien geboden
Opw 244 (626)
Gebed
Schr lez Rom 11:13-36
Ps 147:7 n (76)
Verkondiging Tekst: Rom 1:22-24 Gods volk als olijfboom
1.leeft van goedertierenheid 2 merkt ook gestrengheid 3 is geroepen tot trouw
Gez 78: (522)
Gebed
Ps 87:1,3,5 (316)
Zegen

ds. J van Dijken

1. Voorzang Opw. 464
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Ps.118:1,7 NB
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Gezang 436:1,6,7 Liedboek voor de Kerken
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Lucas 13:22-30 & 1 Tim. 6:9-12
9. Zingen Psalm 25:5,6 NB
10. Preek
11. Zingen Opw. 488
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Psalm 68:7 NB
15. Zegen

ds. M. Bot

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. S.B. van der Meulen

Zingen : WK 427:1,2,3,4 Ere zij aan God de Vader

votum en groet
Zingen : Ps. 93:1,2,3,4 OB

Gods verbondswoorden
Zingen : Opw. 687 Heer, wijs mij Uw weg
Kinderen gaan naar de zondagsschool
Gebed
Bijbellezing : 2 Petrus 1 10-21
Zingen: : Ps. 62:1,5 NB
Verkondiging : 2 Petrus 1:19 Wij hebben het Woord!
1. Als fundament onder je leven
2. Als licht op je pad

Zingen : Ps. 119:17,53 OB
Gebed en voorbeden
Collecten
Zingen : WK 233:1,2 Een vaste burcht is onze God
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom Zingen Ps 103:1,3,5 n (20) Zegen mijn ziel
Stil gebed, votum en groet.
Ps 91:1 DNP (12)Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden -
maar over jou zal God, die redt, 
zijn sterke vleugels spreiden.
Lezing van de tien geboden
Ps 133:3 o (242) waar liefde woont
Kindermoment
EL 428 Dit is mijn hand
Gebed
Schr lez 1 Cor 12:1-11 en 28-31
Ps 108:1 o (225)
Verkondiging Tekst: 1 Cor 12:31
De gaven van de Here aan zijn gemeente
1 verscheidenheid 2 verbondenheid 3 verhevenheid
Opw 268 (629) Hij kwam bij ons
Gebed
Opw 520 (656) Wees mijn verlangen
Zegen

ds. J van Dijken

Morgendienst
Voorzang: Gezang 36: 1,3 en 9 (Geref.Kb)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 1,2,3 en 4 (Ob)
Wet en grote gebod
Zingen: Psalm 103: 4 (Ob)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 33
Zingen: Psalm 33: 2 en 7 (Nb)
Preek
Tekst: Psalm 33: 6 en 18-22
Thema: Oproep om de HEERE te loven
Overzicht: 1. Om Zijn Scheppersheerlijkheid.
2. Om Zijn trouw en genade
3. In ons vertrouwen op Hem.
Zingen: Psalm 33: 8 (Nb)
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 21: 1,5 en 7 (LbK 1973)
Zegen

ds. A.G. Boogaard

Mededelingen
Voorzang: Psalm 108: 1 (N.B.)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 (N.B.)
Lezing van Gods Wet (Ex. 20: 1-17)
Zingen: Psalm 86: 3 en 6 [ O.B. ]
Gebed
Schriftlezing (= tekst) : Handelingen 6: 1-7
Zingen: Weerklank gezang 260: 1, 2 en 3
“God maakt ons dienstbaar aan zijn werk ……”
Prediking [ Graag thema en verdeling op de beamer ]
Thema: Het ambt van diaken
1 de noodzaak van het ambt (vers 2 en 4)
2 de roeping tot het ambt (vers 3)
3 de bevestiging in het ambt (vers 6)
Zingen: Weerklank gezang 56: 1, 2 en 4
“Laat m’ in U blijven, groeien …….”
Lezing van het bevestigingsformulier
Toezingen: Psalm 84: 3 [ O.B. ]
Dankgebed
Zingen: Psalm 84: 6 [ O.B. ]
Zegen

ds. W.W. Nijdam

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

1. Voorzang: Opwekking 797 (Breng ons samen)
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen: UAM 98 (Een grote hogepriester)
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen: Ps. 51 (OB)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing: Lukas 10,21-24 en 38-42
9. Zingen: Ps. 25: 4 en 7 (NB)
10. Preek: Aan de voeten van Jezus (1. Is een ding prioriteit, 2. Valt er licht op het dagelijks
leven)
11. Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen: Ps. 89: 7 (NB)
15. Zegen

drs. J. van den Os

Mededelingen

Door ouderling van dienst

Voorzang: Jezus is de goede Herder (kinderlied uit Weerklank)

Gezang 612 uit Weerklank, gevonden in Excel bestand

Persoonlijk en stil gebed

Op de kansel

Votum – (Wij belijden dat)

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124 vers 8)

Die trouw is tot in eeuwigheid (Ps. 146 vers 6)

en niet los laat de werken van Zijn handen (Ps. 138 vers 8b).

Psalm 121 vers 1 en 4 (1773) (Gevonden in excel bestand.)

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,

Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER alleen,

Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.4. De HEER zal u steeds gadeslaan,

Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar';

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,

En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

Wetslezing

De wet voor kinderen (door voorganger)

Psalm 1 vers 1 en 2 uit DNP (Staat wel in excel, maar niet de verzen)

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,

wie weigert om met spotters op te trekken.

Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken

hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,

wie dag en nacht uit deze woorden leeft.2. Hij is zoals een boom die is geplant

in goede grond, dicht bij de waterkant.

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.

Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.

Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

Gebed om de opening van het WoordKinderlied: Lees je Bijbel bid elke dag

https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

Uit lijst van kinderliederen. EVT met gebaren J

Schriftlezing

Numeri 6 vers 22-27 (BGT) door Thess

Opwekking 710

Gevonden in excelbestand.

Verkondiging

JHWH belooft je zijn zegen

· Wie je zegent

· Waarmee hij je zegent

Kinderlied: De Here zegent jou en Hij beschermt jou

https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E

Kinderen zingen op het podium

DankgebedPsalm 68 vers 10 (1773) (gevonden in excelbestand)

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

Zegenbede – Wij bidden om de zegen van de HEERE.

HEERE, zegen ons en behoed ons.

HEERE, doe Uw aangezicht over ons lichten, en wees ons genadig.

HEERE, verhef Uw aangezicht over ons, en geef ons vrede. Amen.

stud. W. J. van de Velde

Welkom/mededelingen
Zingen : WK 280
Votum en groet
Zingen : Ps. 56:4,5 OB
Wet van de Heere
Zingen : Ps. 130:2,4 NB
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing : Gen.37:12-36
Zingen : Opw. 124
Verkondiging : Gen. 37:19, 24a, 28 Veilig aan Gods hand
Zingen : Ps. 27:2,7 NB
Dankgebed
Zingen : Opw. 687 (Heer, wijs mij Uw weg)
Zegen + Amen-lied

drs. B. Reinders

Mededelingen
Zingen: ps 100: 1-4 ob juich aarde
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: opwekking 350: 1-4 Vader vol van vrees
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 119: 2,5 nb Gij hebt …
Gebed
Schriftlezing: Rom.8: 18-30
Zingen: ps. 33: 2, 7 nb
Preek – thema: de heilige Geest en ons gebed
Zingen: lied 385: 1,2,3,5 Heilige Geest (Weerklank)
Gebeden
Collecte
Zingen: lied 435: 1, 3 Halleluja, zing (Weerklank)
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Welkom/mededelingen
Zingen : LdK 326:1,2,5
Votum en groet
Zingen: Ps. 111:1,3 OB
Gods verbondswoorden
Zingen : Weerklank 291
Gebed
Kindermoment
Zingen : Opw.42 (‘k Stel mijn vertrouwen …)
Schriftlezing: Genesis 37:1:17 / Psalm 105:1-3+16-22
Zingen: Ps. 139:1,2 NB
Verkondiging : Gen.37:13-14 Hoe gaat het met je?
Zingen : Opw. 58 (Vrede zij u)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen: Ps. 89:1,7 NB
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom
Zingen Ps 66:8 Komt luistert (292)
Stil gebed, votum en groet.
Opw 687 Heer wijs mij (677-681)
Lezing van de tien geboden
Ps 25:2 n (101)
Gebed
Schr lez 1 Sam 18:1-15 20:4
Kindermoment
Opw 42:’k Stel mijn vertrouwen ( 604/605)
Verkondiging Tekst: 1 Sa 18:3,4:
Jonathan door de HERE gegeven
1 aan Saul 2 aan David 3 aan ons
Ps 133:1 n ( 56)
Gebed
Opw 710 (688)
Zegen

ds. J van Dijken

Welkom
Psalm 100: 1 t/m 4 OB
Juich aarde, juich alom den Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
De Heer' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
moment van stilte
Votum
Groet
Opwekking 464
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed
God wijst ons de weg in het leven
Psalm 34: 5 en 7
Komt kindren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.
Wie God roept hoort Hij aan
en Hij verlost wie is benard.
Hij zal gebrokenen van hart
in gunst terzijde staan.
Wie 's HEEREN recht betracht
vindt in de wereld droefenis,
maar God, die zijn verlosser is,
blijft op zijn heil bedacht.
Lezing van Gods Woord – Lukas 12:33-40
33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die
niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door
de mot niet aangetast wordt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die
op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt,
meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen
om hen te dienen. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde
nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.
39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij
gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 40 U dan, wees ook bereid,
want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Psalm 103: 2 en 3
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
Uw krankheen kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheen u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.
Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen,
En 't goede tot verzading doet ontvangen;
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.
De Heer' doet recht, is heilig in Zijn richten,
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten,
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd.

Verkondiging De Heer werd een knecht

Liedboek 446: 1, 2 en 5
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
Mededelingen
Gebeden – afgesloten met Onze Vader
Collecte
Weerklank 356
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Zegen

ds. J. Nutma

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

stud. D.J. van Vliet

1. Voorzang Gez. 328 (LvdK)
2. Stil gebed, votum
3. Zingen Ps. 119: 40 (NB)
4. Wet en samenvatting
5. Zingen Ps. 19: 6 (OB)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing 1 Thess. 2: 1-16
9. Zingen Ps. 119: 49 (NB)
10. Preek
11. Zingen Ps. 89: 7 (OB)
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Gez. 314: 1 en 2 (LvdK)
15. Zegen

kand. S.M. Buth

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Romeinen 12:4-5
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.