In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. C.J. Droger

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. C.J. Droger

Afgelopen diensten

Mededelingen
Zingen: schriftberijming 2: 1, 5 geloofd
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 103: 1, 3, 5 nb
Lezing vd Wet
Zingen: lied 279: 1, 2 Heer, spreek (Weerklank)
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing: Lk. 22: 14-20 & Hand.2: 42c
Preek – thema: Jezus’ Pinksterkerk volhardt in het breken van
het brood
Zingen: lied(-boek) 360: 1,2,3 Heer, wij komen
Lezing Avondmaalsformulier
Zingen: lied 324: 1,2,3,4 alles in allen (Weerklank)
Viering + Schriftlezing: Ps.145: 1-9
Zingen: ps. 145: 1,3 nb
Gebeden
Collecte
Zingen: opwekking 674 zie de stroom v Jezus’ liefde
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: ps. 149: 1,2 nb
Votum en groet
Zingen: lied(boek) 319: 1, 4
Lezing Formulier + zingen: lied(boek) 319: 5
Viering + Schriftlezing: Ps.145: 14-21
Zingen: ps.145: 5,6 nb
Afsluiting
Schriftlezing: Hand.4: 23-31
Preek: Hand.2: 42d; thema: Jezus’ Pinksterkerk volhardt in de
gebeden
Zingen: lied 435: 1, 3 halleluja (Weerklank)
Gebeden
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: opwekking 123 groot is uw trouw
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: lied(-boek) 444: 1,2,3 grote God
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 42: 1, 3 ob
Lezing vd Wet
Zingen: schriftberijming 1: 1, 2 hoor, Israël
Kinderen naar zondagsschool
Gebed
Schriftlezing: Hand.2: 36-47
Zingen: lied(boek) 249: 1, 3 wij leven vd wind
1 e deel van het Avondmaalsformulier
Preek – thema: de Pinksterkerk volhardt in de gemeenschap
Zingen: lied 386: 1,2,4 uit heel de wereld
Gebeden
Collecte
Zingen: lied(boek) 446: 1,2,5 o Jezus, hoe…
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: lied(boek 255: 1,2,3,4 ere zij aan God
Votum en groet
Zingen: ps. 150: 1 ob
Gebed
Schriftlezing: Ef.1: 1-14
Preek: thema: de verzegeling met de Heilige Geest
Zingen: lied(-boek) 399: 1, 3 wij loven
Gebeden
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 424: 1, 3 eigen roem
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Zingen: Ps 86:3 ob
Zingen : Ps. 100:1,2 NB
Votum en groet
Zingen : Ps. 73:9,10 NB
Wet van de Here
Zingen : WK 279 1,2
Kindermoment
Schriftlezing : Hand.4:1-13
Zingen : Ps.56:4,5 OB
Verkondiging : Hand.4:13 Vrijmoedig spreken over Jezus

1. Onder bedreiging
2. In Zijn kracht

Zingen : Opw. 124 (Ik bouw op U)
Dankgebed
Zingen : WK 275:1,2,3 (Dat Uw ogen nacht en dag)
Zegen

drs. B. Reinders

Mededelingen/welkom
Zingen : LvdK 434:1,5 (Lof zij de Heer)
Votum en groet
Zingen : Ps. 68:7 NB
Gebed
Schriftlezingen : Psalm 8 / Lev.24:10-16
Zingen : 8:1,4,6 NB
Tekst : HC zondag 36 Thema: God komt op voor Zijn Naam
Verkondiging 1 Zijn Naam weegt zwaar
Zingen : 135:2,3,10
Verkondiging 2 Gebruik hem niet licht
Zingen : Opw. 379 (Heerlijk is uw Naam)
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen : 72:1,6,7 NB
Zegen

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. van Mulligen

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. G.P.M. van der Linden

Gez 304:1,2,3 God is getrouw (430)
Stil gebed en votum
Ps 100:1,2,3,4 (215)
Lezing van Gods geboden
Ps 119:66 n (50)
Gebed
Kindermoment en lied
Schriftlezing 1 Petrus 5
Zingen Gez 14 De Heer is mijn herder (368)
Verkondiging 1 Petrus 5:2 en 3
De kerk als kudde
1 Van wie de kudde is 2. Hoe de kudde leeft
zingen Opw 268 Hij kwam (629)
lezing van het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers
beantwoording van de vragen
bevestiging
zingen ps 134:3 n (61)
afsluitend gedeelte van het formulier
gebed
Opw 687 Heer wijs mij Uw weg (678-682)
Zegenbede

ds. J van Dijken

1. Voorzang Gezang 300: 1, 2 en 6
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 8: 1, 3 en 4 (NB)
4. Gebed
5. Introductie preek met aansluitend het filmpje verzonden via WeTransfer
6. Schriftlezing Lucas 4: 16-21
7. Preek
8. Zingen Psalm 96: 1, 6 en 7 (NB)
9. Gebed
10. Collecte ( uiteraard is er nu geen collecte, maar er wordt wel op geattendeerd)
11. Zingen Opwekking 148
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen Gezang 442: 1-4
14. Zegen

ds. C.H. Legemaate

ingen LvdK gez 78:1,3 'Laat m'in u blijven....'
stil gebed
votum en groet
zingen Ps 72:6,7NB
lezing van Gods wet
zingen Ps 130:2,4 OB
kindermoment
gebed
Bijbellezingen (HSV) Genesis 2:15
3:22-24
Mattheüs 26:36-46
Johannes 19:38 - 20:18
zingen Opw 366:1,2,3 'Kroon Hem met koningskroon'
preek over
Driemaal een tuin
zingen SB 22:1,2,3,5 'Wij zingen, Vader ...'
dankgebed en voorbeden
collecten (attentie voor...)
zingen JdH45a 'U zij de glorie'
zegen

prof. dr. J.W. Maris

zingen LvdK gez 21:1,3 'Alles wat adem heeft'
stil gebed
votum en groet
zingen Opw 407:1,2,3 'O Heer mijn God'
gebed
Bijbellezing Psalm 110
zingen LvdK gez 326:2,5
preek (over Mattheüs 6: 10b 'U wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde')
- hoe leren we dat bidden?
- van wie leren we dat?
- en wij dan...?
zingen Ps 86:6 OB
dankgebed en voorbeden
attentie voor de collecte
zingen Ps 103:4,9 NB
geloofsbelijdenis
zingen SB 23:1,3 'Dank God te allen tijde'
zegen

prof. dr. J.W. Maris

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

prof. dr. J.W. Maris

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J van Dijken

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J van Dijken

voorzang: Lied 9 WK: 1, 2, 3 en 4 ‘Heer, onze God’
stil gebed
votum en groet
zingen: Psalm 95: 1, 2 en 3 (NB)
lezing van de wet
zingen: Opwekking 123 ‘Groot is Uw trouw’
gebed
schriftlezing: Johannes 21: 1-14
zingen: Psalm 30: 1 en 3 (OB)
verkondiging over Johannes 21: 3-7
Thema: ‘Overvloed na Pasen’
Verdeling: 1. Lege netten; 2. Diepe vragen; 3. Volle zegen
zingen: Psalm 84: 6 (OB)
dankgebed
inzameling van de gaven
zingen: Psalm 145: 3 en 5 (NB)
zegen

ds. P.W.J van der Toorn

Voorzang: Liedboek gezang 215:1.2.3.
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Ps. 118: 1.5. NB
Gebed

Schriftlezing(en). Matth. 28: 1-10
Zingen: Liedboek gezang 217: 1.4.
Verkondiging : Matth. 28: 2-5.9.10
Thema: “De opstanding van Jezus in het licht van Gods
glorie”!
Zingen: Ps. 149:3 NB
Dankgebed en voorbede

Collecte ( aankondiging)
Zingen: Schriftb. 8:1.2.4.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 366
Zegen.

ds. J. Breman

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Mededeling/welkom
Zingen : LvdK 177:1,6,7 Leer mij, o Heer
Votum en groet
Zingen : Ps. 22:1,2 NB Mijn God …
Gebed
Schriftlezing 1 : Joh.19:17-22
Zingen : Langs de Via Dolorosa
Schriftlezing 2 : Joh. 19:23-30
Zingen : Ps. 105:3,5 OB Vraagt naar de HEER …
Verkondiging Joh.19:30 Jezus’ verlossende woord over …

1. Gods belofte
2. Gods wil
3. Jezus’ offer
4. Onze toekomst
Zingen : Komt, knielen wij voor Jezus samen – het is volbracht!
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen : LvdK 182:1,4 Jezus, leven van ons leven
Zegen

drs. B. Reinders

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Johannes 8:34-36
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.