In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

Afgelopen diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

1. Voorzang: Opwekking 797 (Breng ons samen)
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen: UAM 98 (Een grote hogepriester)
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen: Ps. 51 (OB)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing: Lukas 10,21-24 en 38-42
9. Zingen: Ps. 25: 4 en 7 (NB)
10. Preek: Aan de voeten van Jezus (1. Is een ding prioriteit, 2. Valt er licht op het dagelijks
leven)
11. Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen: Ps. 89: 7 (NB)
15. Zegen

drs. J. van den Os

Mededelingen

Door ouderling van dienst

Voorzang: Jezus is de goede Herder (kinderlied uit Weerklank)

Gezang 612 uit Weerklank, gevonden in Excel bestand

Persoonlijk en stil gebed

Op de kansel

Votum – (Wij belijden dat)

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124 vers 8)

Die trouw is tot in eeuwigheid (Ps. 146 vers 6)

en niet los laat de werken van Zijn handen (Ps. 138 vers 8b).

Psalm 121 vers 1 en 4 (1773) (Gevonden in excel bestand.)

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,

Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER alleen,

Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.4. De HEER zal u steeds gadeslaan,

Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar';

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,

En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

Wetslezing

De wet voor kinderen (door voorganger)

Psalm 1 vers 1 en 2 uit DNP (Staat wel in excel, maar niet de verzen)

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,

wie weigert om met spotters op te trekken.

Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken

hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,

wie dag en nacht uit deze woorden leeft.2. Hij is zoals een boom die is geplant

in goede grond, dicht bij de waterkant.

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.

Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.

Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

Gebed om de opening van het WoordKinderlied: Lees je Bijbel bid elke dag

https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

Uit lijst van kinderliederen. EVT met gebaren J

Schriftlezing

Numeri 6 vers 22-27 (BGT) door Thess

Opwekking 710

Gevonden in excelbestand.

Verkondiging

JHWH belooft je zijn zegen

· Wie je zegent

· Waarmee hij je zegent

Kinderlied: De Here zegent jou en Hij beschermt jou

https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E

Kinderen zingen op het podium

DankgebedPsalm 68 vers 10 (1773) (gevonden in excelbestand)

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

Zegenbede – Wij bidden om de zegen van de HEERE.

HEERE, zegen ons en behoed ons.

HEERE, doe Uw aangezicht over ons lichten, en wees ons genadig.

HEERE, verhef Uw aangezicht over ons, en geef ons vrede. Amen.

stud. W. J. van de Velde

Welkom/mededelingen
Zingen : WK 280
Votum en groet
Zingen : Ps. 56:4,5 OB
Wet van de Heere
Zingen : Ps. 130:2,4 NB
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing : Gen.37:12-36
Zingen : Opw. 124
Verkondiging : Gen. 37:19, 24a, 28 Veilig aan Gods hand
Zingen : Ps. 27:2,7 NB
Dankgebed
Zingen : Opw. 687 (Heer, wijs mij Uw weg)
Zegen + Amen-lied

drs. B. Reinders

Mededelingen
Zingen: ps 100: 1-4 ob juich aarde
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: opwekking 350: 1-4 Vader vol van vrees
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 119: 2,5 nb Gij hebt …
Gebed
Schriftlezing: Rom.8: 18-30
Zingen: ps. 33: 2, 7 nb
Preek – thema: de heilige Geest en ons gebed
Zingen: lied 385: 1,2,3,5 Heilige Geest (Weerklank)
Gebeden
Collecte
Zingen: lied 435: 1, 3 Halleluja, zing (Weerklank)
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Welkom/mededelingen
Zingen : LdK 326:1,2,5
Votum en groet
Zingen: Ps. 111:1,3 OB
Gods verbondswoorden
Zingen : Weerklank 291
Gebed
Kindermoment
Zingen : Opw.42 (‘k Stel mijn vertrouwen …)
Schriftlezing: Genesis 37:1:17 / Psalm 105:1-3+16-22
Zingen: Ps. 139:1,2 NB
Verkondiging : Gen.37:13-14 Hoe gaat het met je?
Zingen : Opw. 58 (Vrede zij u)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen: Ps. 89:1,7 NB
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom
Zingen Ps 66:8 Komt luistert (292)
Stil gebed, votum en groet.
Opw 687 Heer wijs mij (677-681)
Lezing van de tien geboden
Ps 25:2 n (101)
Gebed
Schr lez 1 Sam 18:1-15 20:4
Kindermoment
Opw 42:’k Stel mijn vertrouwen ( 604/605)
Verkondiging Tekst: 1 Sa 18:3,4:
Jonathan door de HERE gegeven
1 aan Saul 2 aan David 3 aan ons
Ps 133:1 n ( 56)
Gebed
Opw 710 (688)
Zegen

ds. J van Dijken

Welkom
Psalm 100: 1 t/m 4 OB
Juich aarde, juich alom den Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
De Heer' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
moment van stilte
Votum
Groet
Opwekking 464
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed
God wijst ons de weg in het leven
Psalm 34: 5 en 7
Komt kindren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.
Wie God roept hoort Hij aan
en Hij verlost wie is benard.
Hij zal gebrokenen van hart
in gunst terzijde staan.
Wie 's HEEREN recht betracht
vindt in de wereld droefenis,
maar God, die zijn verlosser is,
blijft op zijn heil bedacht.
Lezing van Gods Woord – Lukas 12:33-40
33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die
niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door
de mot niet aangetast wordt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die
op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt,
meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen
om hen te dienen. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde
nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.
39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij
gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 40 U dan, wees ook bereid,
want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Psalm 103: 2 en 3
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
Uw krankheen kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheen u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.
Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen,
En 't goede tot verzading doet ontvangen;
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.
De Heer' doet recht, is heilig in Zijn richten,
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten,
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd.

Verkondiging De Heer werd een knecht

Liedboek 446: 1, 2 en 5
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
Mededelingen
Gebeden – afgesloten met Onze Vader
Collecte
Weerklank 356
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Zegen

ds. J. Nutma

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

stud. D.J. van Vliet

1. Voorzang Gez. 328 (LvdK)
2. Stil gebed, votum
3. Zingen Ps. 119: 40 (NB)
4. Wet en samenvatting
5. Zingen Ps. 19: 6 (OB)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing 1 Thess. 2: 1-16
9. Zingen Ps. 119: 49 (NB)
10. Preek
11. Zingen Ps. 89: 7 (OB)
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Gez. 314: 1 en 2 (LvdK)
15. Zegen

kand. S.M. Buth

persoonlijk gebed
votum en groet
zingen: ps. 139: 1, 2 nb
lezing van de Wet des HEREN
zingen: ps. 119: 30, 33 nb
Tijdens het zingen wordt Fenna binnengedragen door de moeder van Aline
Gebed
Lezing van het Formulier voor de bediening van de doop van Fenna
Zingen: Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats, Heer
Doopvragen
Vader en moeder Joost en Aline Kortleve, wat is jullie antwoord? Ja.
Bediening van de doop
Zingen: Opwekking Kids 311 door de moeder van Joost
Getuigenis van Aline
dankgebed na de doop
zingen: lied 173: 1,3, 10 neem mijn leven, laat het Heer (Liedboek)
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
Preek – thema: Abba, Vader!
Zingen: Opwekking 136: 1, 2 Abba, Vader
Gebeden
Zingen: lied 443: 1-6 Ik zal er zijn (Weerklank)
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Welkom/ mededelingen
Zingen : LdK Gz. 326 : 1,2,5 (Een rijke schat aan wijsheid)
Votum en groet
Zingen : Ps. 139:1,2 NB
Wet en samenvatting
Zingen : Ps. 86:6 (OB)
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing : Lukas 9:51-62
Zingen : Ps. 73:10,11 NB
Verkondiging : Lukas 9:51-62 Volg Mij!
Zingen : Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Dankgebed en voorbede
Collecten
Zingen : LdK Gz. 442:1,2,3,4 (Jezus, ga ons voor)
Zegen

drs. B. Reinders

Voorzang: Liedboek 291 : 1, 2 (Nooit kan ’t geloof teveel……)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 84 : 2, 4 (oude berijming)
Wet
Psalm 119 : 1, 66 (nieuwe berijming)
Gebed
Schriftlezing: Genesis 1 : 1 - 19
Psalm 33 : 5, 6 (oude berijming)
Preek over Genesis 1 : 1
Psalm 93 : 1, 2, 4 (oude berijming)
Gebed
Zingen Uit alle mond 252 : 1, 2, 3 (Groot is Uw trouw, o Heer…..)
Zegen

ds. H van der Ham

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Voorzang – Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Stil gebed, votum
Zingen Psalm 36: 2 NB (Uw trouw is als de hemel hoog)
Zingen Psalm 51:5 NB (Schep in mij, God, een hart dat leeft in’t licht)
Gebed
Schriftlezing Johannes 15,26-16,15
Zingen Gezang 234 (Al heeft Hij ons verlaten)
Preek Thema: ‘De Geest brengt de waarheid aan het licht’
1. Wat betreft de zonde
2. Wat betreft gerechtigheid
3. Wat betreft oordeel
Zingen Psalm 43:3 en 4 NB (O Heere God kom mij bevrijden)
Gebed
Zingen Gezang 304 vers 1,2 en 3 (God is getrouw)
Zegenbede

stud. E.S. van der Heide

Gezang 296
V1
Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

V3
Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

[NB] Psalm 96
V1
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

V7
Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.

1 Thessalonicenzen 4:13-18
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem.

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Gezang 93
V1
Bij 't steken der bazuinen gaat in een punt des tijds over der wereld puinen Gods licht op, klaar en weids. En die in Christus zijn ontmoeten blij elkander, ontkomen aan de schijn, geheel en al veranderd.

V2
Als de bazuinen blazen Gods allerlaatst appel, dan vaart een groot verbazen door hemel, aarde en hel, dan rijzen in het licht de doden, die nu slapen en voor Gods aangezicht worden ook wij herschapen.

V3
Dit broze mensenleven, verloren in de tijd, zal God een lichaam geven van onvergank'lijkheid. Dan is geheel geschied het woord van den beginne: het doodsrijk zinkt in 't niet; Gods rijk zal overwinnen.

Verkondiging
Thema: Bemoedig elkaar

Gezang 300
V1
Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

V2
Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

V6
Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

Collecten
1. Kerk 2. Kerkelijke kassen

[OB] Psalm 73
V12
'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.

V13
Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bittre smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, deel, mijn eeuwig goed.

[NB] Psalm 68
V7
God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

dr. D. Visser

1. Voorzang Gezang 90: 1 en 3 (LvdK).
2. Stil gebed, votum
3. Zingen Ps. 62: 1 en 4 (OB)
4. Wet en samenvatting
5. Zingen Weerklank 291: 1
6. Gebed
7. Schriftlezing Mattheus 15: 21-28 (HSV)
8. Zingen Ps. 69: 13 (OB)
9. Preek
10. Zingen Ps. 87: 1 en 3 (OB)
11. Gebed
12. Zingen Ps. 27:7 (OB)
13. Zegenbede

kand. S.M. Buth

Gezang 444
V1
Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

V2
Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

[NB] Psalm 99
V8
Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here.

Gebed

Leviticus 19:1-18
1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

3 Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God. 4 U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God.

5 Wanneer u nu een dankoffer aan de HEERE brengt, moet u dat zo brengen dat u voor Hem welgevallig bent. 6 Op de dag van uw offer en op de volgende dag mag het gegeten worden, maar wat tot de derde dag overblijft, moet met vuur verbrand worden.

7 Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen. 8 Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige van de HEERE ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden.

9 Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. 10 U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.

11 U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. 12 U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE.

13 U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. 14 U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE.

15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE.

17 U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. 18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

1 Petrus 1:13-25
13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.

15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren , gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,

19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.

21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,

23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.

25 Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

[OB] Psalm 25
V2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet betrachten. Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 'k Blijf U al den dag verwachten.

V6
Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen, Leren, hoe hij wandlen moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aardrijk erven.

Verkondiging
Thema: Wees heilig! 1. Wie 2. Waarom 3. Hoe

Gezang 473
V1
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

V2
Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

V5
Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Collecten
1. Kerk 2. Kerk kassen

[NB] Psalm 96
V1
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

stud. P.A. Kok

Zingen : LdK Gez. 90:1,3 (Is God de Heer maar voor mij)
Votum en groet
Zingen : Ps. 116:1,3,6 NB
Gods verbondswoorden
Zingen : Opw. 244 (Welzalig de man ...)
Gebed
Kindermoment
Zingen : Jezus is de goede Herder
Schriftlezing : Hand.12:1-17
Zingen : Ps. 89:20 OB
Verkondiging : Hand.12:5 Gevouwen handen tegen ijzeren boeien
Zingen : Ps. 124:1,3,4 NB
Collecten
Dankgebed
Zingen : SB 11:1,2,3,4,5 (Zing luid een lied …)

drs. B. Reinders

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Jeremia 7:23
Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.