Update 9 oktober:
In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.
U kunt live meekijken via ons kanaal op Kerkdienst gemist

Terugkijken kan via het YouTube kanaal.

Activiteiten

Commissies

Naast de diverse doordeweekse activiteiten bestaan er in onze kerkelijke gemeente nog diverse commissies. Deze commissies zorgen voor specifieke onderdelen die behoren bij een kerkelijke gemeente.

Kerkdiensten

Iedere zondag ontmoeten wij elkaar rondom met woord van God. De tijden van de erediensten zijn 9.30 uur en 17.00 uur. Aan het eind van de ochtenddienst drinken we met elkaar een kopje koffie.

In de erediensten lezen wij in de Bijbel en gebruiken daarvoor de Herziene Statenvertaling. Ook zingen wij psalmen, zowel oude als nieuwe berijming, en liederen vanuit verschillende liedbundels zoals Liedboek voor de kerken, Uit Aller Mond, Weerklank, Opwekking, Schriftberijming, Op Toonhoogte en de Evangelische liedbundel. Zowel de liederen als de schriftlezing worden op de beamer geprojecteerd.

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Ook is er tijdens de ochtenddienst zondagsschool. Op de zondagsschool zijn de kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar welkom. De kinderen leren op hun eigen niveau alles over de Bijbel en het geloof. We zingen met elkaar christelijke liederen, vertellen verhalen uit de bijbel en we lezen gezamenlijk stukjes uit de bijbel. Na het onderwerp maken de kinderen een werkje dat betrekking heeft op het gelezen gedeelte of het vertelde verhaal. Ook worden er, samen met de kinderen, speciale kinderdiensten en een kerstdienst gehouden.

Tijdens de eredienst wordt er gecollecteerd. Daarnaast wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd. In onze gemeente wordt door middel van ‘de Ton’ ook speciaal gecollecteerd voor goede doelen die zijn uitgekozen door de diaconie. Iets geven aan de collecte is geheel vrijwillig.

Bloemen zijn een gave van God en deze gave mogen wij aan elkaar doorgeven. Daarom wordt er wekelijks een bloemstuk gemaakt dat voor in de kerk staat. Eén keer in de maand worden deze bloemen geschonken aan een buurtbewoner van onze kerk. De andere weken zijn de bloemen bestemd voor een gemeentelid. Dit kan zijn voor een feestelijke aangelegenheid of ter bemoediging, want…… Bloemen verhogen de feestvreugde. Bloemen geven blijk van medeleven in verdriet. Bloemen spreken daar waar woorden te kort schieten. God gaf ons bloemen om van te genieten!.

Avondkring

De avondkring bestaat een groep jongvolwassenen die elkaar willen bemoedigen in het geloof. Hierom komt de avondkring twee keer per maand bij elkaar bij één van de leden thuis. Op deze avonden behandelen we een gedeelte uit de Bijbel, met behulp van een boekje. Daarnaast is er ook tijd voor gezelligheid en ‘ontmoeting’.

Bijbelkring

De Bijbelkring bestaat uit een groep volwassenen die bij elkaar willen bemoedigen in het geloof. Hierom komt de bijbelkring één keer in de vier weken op donderdagavond bij elkaar bij één van de leden thuis. Ze behandelen een onderwerp uit een Bijbelstudieboekje.

Catechese

Catechese is er voor jongeren vanaf 12 jaar. Er is een aparte groep voor belijdeniscatechese.

Gebedsgroep

Binnen onze gemeente zijn er twee gebedsgroepen actief. De eerste groep komt om de drie weken bij elkaar op dinsdagavond om 19.00 uur bij één van de leden thuis. De tweede groep komt één keer in de twee weken bij elkaar op donderdagmiddag om 13.30 uur bij één van de leden thuis. De verschillende tijdstippen en dagen geven de gemeenteleden de mogelijkheid om zich bij een gebedsgroep aan te sluiten. In kleine groepjes komen zij bij elkaar om met elkaar te danken voor Wie God is; in het gemeenteleven, in ieders persoonlijk leven en in deze wereld. Tevens bidden zij met de gemeente mee; met de kerkenraad, met de gemeenteleden die zorgen hebben, met jongeren en ouderen, met elk gemeentelid afzonderlijk. Er wordt gebeden voor veel situaties in de wereld. Het samen bidden en danken wordt ervaren als bemoediging en verbinding.

Koffieochtend

Op de eerste woensdag van de maand is er koffiedrinken in de kerk voor wijkbewoners en andere belangstellenden. Er is gelegenheid een praatje te maken en er kunnen kaarten gemaakt worden, maar dit is geheel vrijblijvend. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Er heerst een heel gezellige sfeer en de mensen komen trouw. Om ongeveer 12.00 uur is er voor geïnteresseerden een lunch. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd die ligt tussen de €2,- en €3,50.

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging komt iedere eerste maandagavond van de maand bij elkaar vanaf 19.45 uur. Voor de pauze wordt er een Bijbelstudie gedaan en na de pauze is er een vrije bijdrage om over na te denken en te bespreken, verzorgd door twee leden van de vereniging.

Zustercontact

De leden van het zustercontact bezoeken broeders en zusters uit de gemeente. Bezoekjes worden o.a. gebracht aan jarigen vanaf 70 jaar, zieken en alleenstaanden.

Commissie van Beheer

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie verzorgt ieder jaar een kerstactie in het centrum van Ridderkerk. Met Pasen wordt er samen met andere kerken uit Ridderkerk een actie in het centrum gehouden.

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft als taak om op de christelijke feestdagen de liturgie van de kerkdienst samen te stellen. Op deze manier staan we extra stil bij de christelijke feestdag door het zingen van bijzondere liederen en inbreng van onder andere de zondagsschool en het gelegenheidskoor.

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Jesaja 26:3-4
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.